Azylový dům pro matky s dětmi – Přerov

Azylový dům pro matky s dětmi - Přerov

O projektu

Azylový dům pro matky s dětmi v Přerově provozuje od roku 2009 Armáda spásy v ČR za finanční podpory statutárního města Přerov a Olomouckého kraje.

 

Poslání

Azylový dům pro matky s dětmi umožňuje překlenutí nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení těhotným ženám a matkám (příp. zákonným zástupcům) s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let), které chtějí svou situaci aktivně řešit.

 

Cíle

 • stabilizace sociální situace uživatelek
 • osamostatnění uživatelek – nezávislost na sociální službě

 

Cílová skupina

Služba je poskytována zletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let) a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, které chtějí svou situaci aktivně řešit a jsou nezávislé na fyzické pomoci druhých.

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

 • Zájemce o poskytnutí služby nespadá do cílové skupiny.
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Během předchozího pobytu byla zájemci ukončena služba z důvodu hrubého porušení Domovního řádu a zájemce žádá o uzavření nové smlouvy v době kratší než 6 měsíců od ukončení služby.

Kapacita azylového domu je 24 uživatelek.

 

Zásady služeb

 1. Zásada rovnosti a důstojnosti. Stejné možnosti využití služeb pro všechny. Respektujeme jedinečnost každé uživatelky bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

 2. Zásada flexibility a individuálnosti. Práce je koncipována tak, aby pracovníci mohli pružně reagovat na individuální potřeby jednotlivých uživatelek

 3. Zásada odbornosti a profesionality. Odborné vzdělávání personálu i nad rámec stanovený Zákonem o sociálních službách.

 4. Zásada etického přístupu. Přísné dodržování zásad etického kodexu Armády spásy.

 5. Zásada křesťanského přístupu, který vychází z křesťanských zásad Armády spásy v ČR při poskytování sociální služby.

 

Podmínky přijetí nového uživatele

O přijetí nového uživatele rozhoduje ředitel, v jeho nepřítomnosti sociální pracovník, na základě žádosti. Žádost o poskytnutí sociální služby je možno podat písemně na adresu azylového domu, telefonicky či osobně.

Kontaktní osoba: Renata Bícová

Upozornění:
Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby je žadatelka povinna předložit lékařský posudek o zdravotním stavu, který nesmí být starší 3 dnů. Formulář si můžete stáhnout zde.

Žádosti o ubytování – pouze na tel. 773 770 243 nebo mailem na renata_bicova@armadaspasy.cz

 

Kontakt

Adresa:
Armáda spásy
Azylový dům pro matky s dětmi
9. května 2481/107
750 02 Přerov

ředitel
Mgr. Pavel Šíma
tel. +420 737 215 416  Po – Pá od 8:00 do 16:00
e-mail: pavel_sima@czh.salvationarmy.org

vedoucí přímé práce
Bc. Renata Bícová
tel. +420 773 770 243  Po – Pá od 6:30 do 15:00
e-mail: renata_bicova@armadaspasy.cz

pracovnice v sociálních službách (recepce)
tel.  +420 773 770 241  non stop

číslo bankovního účtu: ČSOB 229 764 412 / 0300

 

Ke stažení:


Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213 je hrazen v rámci Operačního programu
Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Provoz služby je zajišťován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a
Statutárního města Přerov.

Znak města

 

 Zpět na pobočku Přerov