Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

O projektu

Azylový dům pro matky s dětmi v Přerově provozuje od roku 2009 Armáda spásy v ČR za finanční podpory statutárního města Přerov a Olomouckého kraje.

Poslání

Posláním Azylového domu Armády spásy pro matky s dětmi v Přerově na ul. 9. května je překlenutí nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Prostřednictvím nabízené podpory a poradenství pracujeme na zlepšení nepříznivé sociální situace zejména v oblasti získání bydlení, vedení domácností, výchovy dětí. Služba je určená těhotným ženám a matkám (příp. zákonným zástupcům) s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let), které chtějí svou situaci aktivně řešit.

Cíle

 • stabilizace sociální situace uživatelek
 • osamostatnění uživatelek – nezávislost na sociální službě

Kroky k naplnění cíle

 • prohloubení schopnosti uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých
 • získání návyku racionálního hospodaření s finančními prostředky
 • hledání samostatného bydlení
 • hledání zaměstnání
 • posilování vztahu matka – dítě
 • posilování rodinných vazeb

Cílová skupina

Služba je poskytována zletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let) a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, které chtějí svou situaci aktivně řešit a jsou nezávislé na fyzické pomoci druhých.

Azylový dům pro matky s dětmi může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:
a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kapacita

24 uživatelek

Zásady služeb

 • Zásada rovnosti a důstojnosti.
  Stejné možnosti využití služeb pro všechny. Respektujeme jedinečnost každé uživatelky bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
 • Zásada flexibility a individuálnosti.
  Práce je koncipována tak, aby pracovníci mohli pružně reagovat na individuální potřeby jednotlivých uživatelek. Při jednáních pracovníci navrhují další možnosti, jak nepříznivou sociální situaci řešit, s tím, že respektují rozhodnutí uživatelky.
 • Zásada odbornosti a profesionality.
  Odborné vzdělávání personálu i nad rámec stanovený Zákonem o sociálních službách.
 • Zásada etického přístupu.
  Přísné dodržování zásad etického kodexu Armády spásy (viz Etický kodex AS, směrnice národního velitele č. 15)
 • Zásada křesťanského přístupu
  vychází z křesťanských zásad Armády spásy v ČR při poskytování sociální služby (viz Etický kodex AS, směrnice národního velitele 38 příloha č. 3)

S veřejným závazkem seznamujeme veřejnost prostřednictvím informačních letáků a webových stránek.

Podmínky přijetí nového uživatele

O přijetí nového uživatele rozhoduje ředitel, v jeho nepřítomnosti sociální pracovník, na základě žádosti. Žádost o poskytnutí sociální služby je možno podat písemně na adresu azylového domu, telefonicky či osobně.

Kontaktní osoba: Renata Bícová

Upozornění:
Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby je žadatelka povinna předložit lékařský posudek o zdravotním stavu, který nesmí být starší 3 dnů. Formulář si můžete stáhnout zde.

Adresa

Armáda spásy
Azylový dům pro matky s dětmi
9. května 2481/107
750 02 Přerov

Kontakty

Žádosti o ubytování – pouze na tel. +420 773 770 243 nebo emailem na renata.bicova@armadaspasy.cz

ředitel
Mgr. Pavel Šíma
tel. +420 737 215 416  Po – Pá od 8:00 do 16:00
e-mail: pavel.sima@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce
Bc. Renata Bícová
tel. +420 773 770 243  Po – Pá od 6:30 do 14:30
e-mail: renata.bicova@armadaspasy.cz

pracovnice v sociálních službách (recepce)
tel.  +420 773 770 241  non stop

číslo bankovního účtu: ČSOB 229 764 412 / 0300

Ke stažení


Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213 je hrazen v rámci Operačního programu
Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Azylový dům pro matky s dětmi, který provozuje Centrum sociálních služeb Armády spásy v Přerově, uspěl ve veřejné zakázce vypsané Olomouckým krajem na financování poskytování sociálních služeb Azylové domy z Operačního programu „Zaměstnanost“.

Azylový dům je z větší části finančně podporován z tohoto operačního programu vyrovnávací platbou ve výši:

1.1. – 30.6. 2022 – 4 618 000,- Kč

Provoz služby je zajišťován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a
Statutárního města Přerov.

Znak města

 Zpět na Centrum sociálních služeb Přerov