Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

Poslání Azylového domu pro matky s dětmi

Posláním Azylového domu Armády spásy pro matky s dětmi v Přerově na ul. 9. května je překlenutí nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Prostřednictvím nabízené podpory a poradenství pracujeme na zlepšení nepříznivé sociální situace zejména v oblasti získání bydlení, vedení domácností, výchovy dětí. Služba je určená těhotným ženám a matkám (příp. zákonným zástupcům) s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let).

Cíle

stabilizace sociální situace uživatelek

 • uživatelka má zajištěný příjem na poskytování sociální služby.
 • uživatelka má zajištěnou předškolní a školní docházku dětí.
 • uživatelka má zajištěnou stravu pro sebe a dítě, včetně základních kuchyňských potřeb pro vaření.
 • uživatelka má zajištěné hygienické podmínky pro sebe i dítě (ošacení, povlečení).
 • uživatelka má zajištěného praktického lékaře.

podpora při osamostatnění uživatelek

 • podpora a pomoc při hledání samostatného bydlení.
 • podpora a pomoc při hledání zaměstnání.
 • posilování vztahu matka – dítě.
 • posilování racionálního hospodaření s finančními prostředky a racionálního stravování.
 • posilování rodinných vazeb.

Zásady

Nově nastupující zaměstnanec je v rámci zaškolení seznámen s hodnotami Armády spásy (víra, láska, naděje, jednota, poctivost, respekt). Je žádoucí, aby se hodnoty Armády spásy promítaly do každodenní práce zaměstnanců. Níže jsou uvedené příklady, jak se jednotlivé hodnoty promítají do práce jednotlivých zaměstnanců.

Víra

 • Respektování víry, naslouchání a respektování názorů druhých.
 • Víra v sílu týmu, spolupráce.
 • Víra v možnost změny života uživatelek.

Naděje

 • Poskytování naděje uživatelkám, které jsou „na dně“, v obtížné životní situaci.
 • Citlivé zvěstování Boží naděje, která vítězí nad utrpením i nad bolesti. Dávání naděje lidem ve svízelné situaci i těžce nemocným uživatelkám.
 • Nezavírání očí před problémy druhých.

Láska

 • Vnímání uživateky jako lidské bytosti s životními zkušenostmi, možnostmi a schopnostmi.
 • Na útoky nereagovat unáhleně, ve zlobě a v nenávisti.
 • Podpora a aktivní vytváření společenství, které přináší pokoj a usmíření.

Respekt

 • Respektování organizační struktury a systému řízení Armády spásy.
 • Respektování role nadřízeného a podřízeného, znalost pracovních náplní kolegů.
 • Nevyjadřování se negativně o ostatních zaměstnancích v jejich nepřítomnosti.

Poctivost

 • Čestné, otevřené a poctivé jednání.
 • Odpovědně a důsledné plnění pracovních povinností, pečlivě a včas.
 • Dodržování pracovních směrnice a postupů.

Jednota

 • Vědomé spoluutváření dobrého jména Armády spásy.
 • Jednání v souladu s posláním Armády spásy a Etickým kodexem.
 • Spolupráce na naplnění křesťanského poslání a zásad Armády spásy.

Cílová skupina

Služba je poskytována zletilým ženám s nezaopatřenými dětmi do 18 let (v případě nezaopatřenosti do 26 let) těhotným ženám (příp. zákonným zástupcům), v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení a jsou nezávislé na fyzické pomoci druhých.

Kapacita

24 uživatelek

Podmínky přijetí nového uživatele

O přijetí nového uživatele rozhoduje ředitel, v jeho nepřítomnosti sociální pracovník, na základě žádosti. Žádost o poskytnutí sociální služby je možno podat písemně na adresu azylového domu, telefonicky či osobně.

Kontaktní osoba: Renata Bícová

Upozornění:
Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby je žadatelka povinna předložit lékařský posudek o zdravotním stavu, který nesmí být starší 3 dnů. Formulář si můžete stáhnout zde.

Adresa

Armáda spásy
Azylový dům pro matky s dětmi
9. května 2481/107
750 02 Přerov

Kontakty

Žádosti o ubytování – pouze na tel. +420 773 770 243 nebo emailem na renata.bicova@armadaspasy.cz

ředitel
Mgr. Pavel Šíma
tel. +420 737 215 416  Po – Pá od 8:00 do 16:00
e-mail: pavel.sima@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce
Bc. Renata Bícová
tel. +420 773 770 243  Po – Pá od 6:30 do 14:30
e-mail: renata.bicova@armadaspasy.cz

recepce
tel.  +420 773 770 241  non stop

číslo bankovního účtu: ČSOB 229 764 412 / 0300

Ke stažení


Projekt „Azylové domy v Olomouckém kraji II.“, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000099 je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.

Realizací projektu bude dosaženo stabilní zajištění poskytování služby azylové domy v Olomouckém kraji. Projekt vytvoří podmínky pro prevenci soc. vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených soc. vyloučením na území Olomouckého kraje. Projektové aktivity zajistí dostupnost soc. služby azylové domy a zajistí kontrolu těchto služeb, jestli adekvátně naplňují poskytování sociální služby podle předmětu uzavřené smlouvy. V rámci projektu bude zajištěno financování a podpora 20 azylových domů.

Azylový dům pro matky s dětmi, který provozuje Centrum sociálních služeb Armády spásy v Přerově, uspěl ve veřejné zakázce vypsané Olomouckým krajem na financování poskytování sociálních služeb Azylové domy z Operačního programu „Zaměstnanost plus“.

Azylový dům pro matky s dětmi je z větší části finančně podporován z tohoto operačního programu.

Provoz služby je zajišťován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje a
Statutárního města Přerov.

Znak města

 Zpět na Centrum sociálních služeb Přerov