Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

Poslání

Azylový dům pro matky s dětmi v Jirkově poskytuje matkám s dětmi a těhotným ženám ubytování na přechodnou dobu. Zajišťujeme možnost přípravy stravy, hygieny a spolupracujeme na řešení nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení. Při poskytování služby klademe důraz na individuální přístup a podporu k samostatnosti uživatelů.

Kapacita azylového domu pro matky s dětmi je 7 žen a 20 dětí.

Cíle

Cílem služby je to, aby uživatelé zvládali řešení své složité sociální situace sami a to zejména v těchto oblastech:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí v oblasti svých práv,
 • zvyšování kompetencí v oblasti bydlení,
 • pomoc při výchově dětí,
 • vytváření a upevňování hygienických zásad a sebeobsluhy,
 • hospodaření s finančními prostředky,
 • pomoc při upevnění kontaktu s rodinou,
 • zvyšování kompetencí v oblasti zaměstnání.

Cílová skupina

Sociální služba Azylový dům pro matky s dětmi Armády spásy v Jirkově je určena pro těhotné, matky nebo ženy, které mají dítě vlastní nebo svěřené do péče, které jsou fyzicky soběstačné a převážně pobývají na území města Jirkova a jeho okolí. Služba je poskytována obvykle na jeden rok a od uživatelů je očekáván aktivní zájem na řešení své nepříznivé sociální situace.
Věková hranice ženy je stanovena od 18 let věku a dítěte zpravidla do 18 let nebo starší jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání.

 Sociální služba není určena:

 • zájemci o poskytnutí služby, který nespadá do cílové skupiny,
 • pro matky s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby,
 • pro matky mající akutní infekční onemocnění nebo by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.

 Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje

 • ubytování s umožněním celkové hygieny těla a podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla,
 • podmínku pro přípravu stravy,
 • základní sociální poradenství,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 Podmínky přijetí

 • osobní jednání
 • finanční příjem (sociální dávky, důchod, plat)
 • platný občanský průkaz, pas nebo příp. náhradní doklad
 • posudek praktického lékaře, ne starší jeden měsíc
 • aktivní přístup k řešení své nepříznivé životní situace

Základní zásady při poskytování služby

 1. Zásada individuálního přístupu: Každý je pro nás jedinečný, respektujeme, že každý je jiný a podle toho postupujeme.
 2. Zásada respektu vlastní vůli uživatele: Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Zaměstnanci uživateli, navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Zaměstnanci respektují právo volby v případě, že to provozní podmínky poskytované služby umožňují.
 3. Zásada nediskriminačního přístupu: Ke každému uživateli přistupujeme stejně a to bez ohledu na barvu pleti, pohlaví, náboženství, rodinného vztahu.
 4. Zásada týmové spolupráce: Důraz je kladen na vzdělávání zaměstnanců v přímé péči, vzájemnou komunikaci (sdílení informací), koordinaci práce, pravidelné porady a jednotný pracovní postup.
 5. Zásada křesťanského přístupu: Řídíme se stanovenými zásadami v rámci etického kodexu Armády spásy.

Ke stažení

Kontakty

Jirkov, Studentská 1242

sociální pracovnice:
Petra Patáková, DiS., 775 880095

vedoucí přímé práce:
Bc. Michaela Skopová, 773 770 448, michaela.skopova@armadaspasy.cz

Kancelář sociální pracovnice je otevřena:

Po: 07:30 – 16:30
Út: 07:30 – 15:30
St: 07:30 – 15:30
Čt: 07:30 – 15:30
Pá: 08:30 – 14:30

V jiný čas na základě předchozí domluvy. Služba se poskytuje nepřetržitě.


PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3 je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na
území Ústeckého kraje,
termín realizace: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022.

Logo OPZ barevn+ęlogo_jirkov podporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE


Zpět na CSS Jirkov