Azylový dům pro muže a ženy

Azylový dům pro muže a ženy

Poslání

Posláním Azylového dmu pro muže a ženy je poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu, podporovat je v samostatnosti a zejména prostřednictvím individuální sociální práce řešit jejich nepříznivou sociální situaci a tím napomáhat k jejich začlenění do společnosti.

Kapacita azylového domu

28 míst

Cíle

Cílem Azylového domu je stav, kdy má uživatel potřebné informace, schopnosti a dovednosti, kterými může po odchodu z Azylového domu předcházet ztrátě bydlení. Uživatel se dokáže orientovat ve své situaci a ví, kam se případně obrátit se žádostí o pomoc při řešení krizových situací. (např. Ztráta zaměstnání, hrozící výpověď z bytu, zhoršení zdravotního stavu atd.)

Kroky k dosažení cíle, podpora:

 • Adaptace,
 • vyřízení dokladů,
 • vyřízení sociálních dávek, důchodů,
 • komunikace s úřady a dalšími organizacemi,
 • hledání zaměstnání,
 • příprava na samostatné bydlení,
 • hledání bydlení,
 • zprostředkování návazných služeb,
 • kontakt s rodinou, s přirozeným prostředím,
 • zajištění lékařské péče,
 • řešení závislostí,
 • plnění závazků a povinností vůči jiným osobám a institucím.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší, starší 18 let, kteří jsou soběstační (nepotřebují v základních úkonech péče o svoji osobu asistenci druhé osoby) a při řešení své nepříznivé sociální situace potřebují a chtějí využít podpory zaměstnanců Azylového domu.

Zájemce nebude přijat pokud:

 1. Zařízení neposkytuje sociální službu o kterou osoba žádá (např. zájemce prokazatelně nespadá do cílové skupiny).
 2. Zařízení má plnou kapacitu.
 3. Zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (např. nedoloží posudek praktického lékaře, který nesmí být starší než 1 měsíc, nebo praktický lékař tento posudek nepotvrdí).
 4. Zájemci byla ukončena služba z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby (dle § 91 z 108/2006 sb.) a nadále trvá zákaz službu využívat.

Azylový dům poskytuje

 • základní sociální poradenství,
 • ubytování s umožněním celkové hygieny těla a podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla,
 • podmínky pro přípravu stravy,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podmínky přijetí

 • osobní jednán
 • platný občanský průkaz, pas nebo příp. náhradní doklad
 • posudek praktického lékaře, ne starší jeden měsíc
 • aktivní přístup k řešení své nepříznivé životní situace

cena / den cena za měsíc (30 dní)
jednotlivec 195,- 5.850,-
poplatek
cena
Pračka ostatní programy + prášek 15,-

Základní zásady při poskytování služby

 1. Zásada křesťanských hodnot
  Ke každému člověku přistupujeme s úctou a vidíme v něm člověka, který má potenciál ke změně a dáváme mu šanci do nového začátku.
 2. Zásada individuality
  V rámci možností Azylového domu je služba přizpůsobena každému uživateli tak, aby co nejlépe mohl vyřešit svoji nepříznivou sociální situaci. Důraz je kladen na individuální potřeby uživatele.

Ke stažení

Ochrana osobních údajů

Kontakt

Jirkov, Boženy Němcové 1059

recepce: nonstop provoz 773 770 367

sociální pracovnice: Martin Adam, DiS., 773 770 229

vedoucí přímé práce: Bc. Michaela Skopová, 773 770 448


PROJEKT Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5 je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175.

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 3. 2025

Logo OPZ barevn+ęlogo_jirkov podporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE


Zpět na CSS Jirkov