Azylový dům pro muže a ženy

Azylový dům pro muže a ženy

Poslání

Posláním Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Jirkov je poskytovat lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu, podporovat je v samostatnosti a zejména prostřednictvím individuální sociální práce napomáhat při jejich začlenění do společnosti.

Kapacita azylového domu

28 míst

Cíle

Cílem azylového domu je podporovat uživatele v aktivitě při zlepšování nepříznivé sociální situace a vytvářet podmínky, aby se postupně mohli začleňovat do společnosti, směřující k jejich úplné samostatnosti.
Kroky k dosažení cíle, podpora:

 • s adaptací,
 • s vyřízením dokladů,
 • s vyřízením sociálních dávek, důchodů,
 • při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi,
 • při hledání zaměstnání,
 • při přípravě na samostatné bydlení (péče o domácnost, hospodaření, soužití),
 • pří hledání bydlení,
 • zprostředkování návazných služeb,
 • kontaktu s rodinou a přirozeným prostředím,
 • při zajištění lékařské péče (zprostředkování, hospitalizace),
 • při řešení závislostí,
 • při plnění závazků a povinností vůči jiným osobám a institucím (např. řešení dluhů).

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou muži a ženy bez přístřeší, starší 18 let, kteří jsou soběstační a chtějí se aktivně podílet na řešení své sociální situace.

Zájemce nebude přijat pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (např. zájemce prokazatelně nespadá do cílové skupiny, zájemce nemá doklad totožnosti (služba není poskytovaná anonymně)).
 • plná kapacita
 • zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové služby (např. nedoloží posudek praktického lékaře ne starší 1 měsíc o svém zdravotním stavu, který umožňuje využívání služeb azylového domu, nebo praktický lékař potvrdí, že zdravotní stav neumožňuje využívat služeb azylového domu)
 • jestliže byla zájemci ukončena služba z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí sociální služby viz § 91 z 108/2006 sb. (např. nadále trvá zákaz využití služby, vždy je přesná doba nepřijetí stanovena v písemném rozhodnutí o ukončení služby).

Azylový dům poskytuje

 • základní sociální poradenství,
 • ubytování s umožněním celkové hygieny těla a podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla,
 • podmínky pro přípravu stravy,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podmínky přijetí

 • osobní jednání
 • finanční příjem (sociální dávky, důchod, plat)
 • platný občanský průkaz, pas nebo příp. náhradní doklad
 • posudek praktického lékaře, ne starší jeden měsíc
 • aktivní přístup k řešení své nepříznivé životní situace 

Základní zásady při poskytování služby

 1. Lidská práva a ostatní právní předpisy – všichni zaměstnanci jsou vázáni Listinou základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům, tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem a dalšími právními předpisy. Zaměstnanci jsou také vázání Etickým kodexem, který formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům.
 2. Přístup k uživateli na základě křesťanských hodnot – ke každému člověku přistupujeme s úctou a vidíme v něm člověka, který má potenciál ke změně a dáváme mu šanci nového začátku.
 3. Svobodná volba – každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Zaměstnanci uživateli, navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případná rizika. Zaměstnanci respektují právo volby v případě, že to podmínky poskytované služby dovolí.
 4. Mlčenlivost – všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.
 5. Odbornost a týmová spolupráce – důraz na vzdělávání zaměstnanců v přímé práci, vzájemná komunikace (sdílení informací), koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.
 6. Rovnost – jednotné pracovní postupy zaměstnanců, všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti. Všichni zaměstnanci zachovávají nestranný postoj k uživatelům.
 7. Individualita – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jeho individuální potřeby. Zaměstnanci AD na uživatele pohlíží v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty.

Ke stažení

Kontakt

Jirkov, Boženy Němcové 1059

recepce: nonstop provoz 773 770 367

sociální pracovnice: Martin Adam, DiS., 773 770 229

vedoucí přímé práce: Bc. Michaela Skopová, 773 770 448


PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3 je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na
území Ústeckého kraje,
termín realizace: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022.

Logo OPZ barevn+ęlogo_jirkov podporil_UK_logo_vodorovne_ZELENE


Zpět na CSS Jirkov