Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád

 Klub Kamarád poskytuje bezpečné a podnětné prostředí k trávení volného času. Je to kontaktní místo, kde mohou uživatelé sdílet nejen své problémy, ale také individuální zájmy. Klub nabízí socioterapeutické činnosti a volný i řízený program. Pracovníci poskytují uživatelům intervence v problémových a rizikových tématech. Služba je poskytována anonymně a bezplatně.

Kontakt:

Armáda spásy v České republice, z. s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád
Francouzská 1181
742 21 Kopřivnice

tel: +420 773 770 461

Mgr. Marcela Stryjová – ředitelka
+420 737 215 431, marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

Bc. Michaela Hyžáková – vedoucí sociální služby
+420 773 770 474, michaela_hyzakova@armadaspasy.cz

Vendula Bittnerová, DiS.,  – vedoucí přímé práce, sociální pracovnice

+420 773 770 468, vendula.bittnerova@armadaspasy.cz

 

Sociální pracovníci:
+420 773 770 462

+420 773 770 467

Popis služby

PROVOZNÍ DOBA:

leden – červen, září – prosinec

pondělí 12:00 – 18:00
úterý 10:00 – 11:00 12:00 – 18:00
středa 12:00 – 16:00
čtvrtek 10:00 – 11:00 12:00 – 18:00
pátek 10:00 – 11:00 12:00 – 16:00

 

červenec – srpen

pondělí 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
úterý 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
středa 12:00 – 16:00
čtvrtek 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00
pátek 9:00 – 11:00 12:00 – 16:00

 

Poslání Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Posláním sociální služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy vytvořením příznivých podmínek, které napomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Poskytnutím bezpečného prostoru, pomoci, podpory a informací předcházet a zmírňovat sociální vyloučení. Prostřednictvím klubů napomáhat k všestrannému rozvoji jejich osobnosti.

Cíle sociální služby

  1. zajištění bezpečného prostoru dětem a mládeži pro trávení volného času ve skupině vrstevníků;
  2. sociální začlenění (zvyšovat jejich sociální dovednosti a schopnosti);
  3. realizace osobních aktivit a cílů;
  4. poskytnout podporu a pomoc dětem, mládeži a mladým dospělým při zvládání jejich nepříznivé sociální situace (problémy ve škole, v zaměstnání, v rodině, pasivní životní styl, vztahové konflikty) a při hledání řešení náročných životních situací a přijetí důsledků svých rozhodnutí;
  5. snížit rizika související se způsobem života spojená s obdobím dětství, dospívání a rané dospělosti.

Zásady poskytované sociální služby

Zásada rovného přístupu

vychází z Listiny základních práv a svobod, Hlava I, obecné ustanovení čl. 1, říká: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a i právech.“ Ke každému člověku přistupujeme stejně, bez diskriminace. Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.

Zásada individuality v rámci poskytované služby

Vycházíme vstříc individuálním potřebám uživatele, pokud je to v možnostech sociální služby. Respektujeme individuální přání, potřeby uživatele v rámci poskytované sociální služby a pracujeme formou individuálních plánů za aktivní účasti uživatele.

Křesťanské zásady

Každé dítě i mladého člověka přijímáme s úctou a pochopením. Základem sociální služby je respekt k lidské bytosti jako takové, ať je to dospělý či dítě jakéhokoli věku. Věříme, že každý si zaslouží porozumění. K dětem přistupujeme bez předsudků, bez nálepek a posilujeme jejich silné stránky. Každý člověk má v sobě dar, který společně hledáme a podporujeme.

Cílová skupina sociální služby

Děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 6 do 26 let ohroženi společensky nežádoucími jevy, kteří

  • vyrůstají v sociálně vyloučených komunitách
  • vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Záznamy o činnostech

moravskoslezsky-kraj-logo  logo_koprivnice  Logo_PBO-page-001  

 

 

Zpět na pobočku Kopřivnice