Noclehárna

Noclehárna

O projektu

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §63 Noclehárny.

Poslání

Posláním Noclehárny Armády spásy v Krnově je poskytovat nocleh, základní hygienu, stravu a sociální poradenství mužům a ženám, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Okruh osob

Muži a ženy starší 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší, jsou fyzicky soběstační a nepotřebují bezbariérový přístup.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (sankční ukončení).

Cíle

Cílem noclehárny je vytvořit uživatelům prostředí, ve kterém bude moci docházet ke změně a snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života lidí na ulici a motivovat uživatele k řešení své situace. 

Cílový stav spolupráce s uživatelem

Využívá zázemí noclehárny pro přenocování a osobní hygienu, a který tak upevňuje své hygienické návyky a snaží se minimalizovat zdravotní rizika.

 • Vyhledává a využívá informace a kontakty na návazné sociální či veřejné služby (denní centra, poradny, azylové domy, ubytovny, úřady, zdravotnická zařízení atd.)
 • Aktivně řeší sovu nepříznivou sociální situaci např. posunem do návazné sociální služby či jiné formy ubytování, získáním zaměstnání, řešením exekucí či splácením dluhů, řešením závislostí či zdravotního stavu.

Kapacita

Vnitřně je služba Noclehárny rozdělena podle cílových skupin na 2 sekce, které se vzájemně místně a personálně prolínají.

 • Noclehárna pro muže – kapacita 9 lůžek
 • Noclehárna pro ženy – kapacita 1 lůžko

Zásady poskytování služby

1. Zásada svobodné volby.

 • Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace.
 • Pracovníci uživateli, navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.

2. Zásada individuálního přístupu.

 • Pracovníci mají na zřeteli individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli, respektují osobnostní předpoklady každého uživatele a kladou důraz na jeho individuální potřeby.
 • Pracovníci nahlížejí na uživatele v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty jeho osobnosti a respektují jeho jedinečnost.

3. Zásada rovného přístupu.

 • Pracovníci uplatňují jednotné pracovní přístupy ke všem uživatelům.
 • Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.

4. Zásada odbornosti a týmové práce personálu.

 • Organizace klade důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, fungující vzájemnou komunikaci, sdílení informací, koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotné pracovní postupy.

Otevírací doba

Služba je ambulantní a je poskytována denně od 19:00 do 7:30 hodin.

NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU: Armáda spásy Krnov

 

Kontakty

Mgr. Jiří Ivanov, DiS. ředitel sociálních služeb Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri.ivanov@armadaspasy.cz

NOCLEHÁRNA

Adresa poskytování sociální služby – Čsl. armády 837/36 bcd, Krnov 794 01

Mgr. Milan Boháč, vedoucí sociální služby
tel. 773 770 350, milan.bohac@armadaspasy.cz

Bc. Michal Sasák, sociální pracovník
tel. 773 770 349, michal.sasak@armadaspasy.cz

Recepce: pracovníci v sociálních službách

tel: 773 770 207

 

Ke stažení


Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj
Město Krnov logo-Silnice-Morava

Zpět na Sociální služby Krnov