Azylový dům pro muže

Azylový dům pro muže

Vanda Matušková, vedoucí přímé práce pro azylový dům
tel. 773770112, e-mail: vanda.matuskova@armadaspasy.cz

Kateřina Hermanová, sociální pracovnice pro azylový dům
tel: 773770110, e-mail: katka.hermanova@armadaspasy.cz

Michal Juřica, sociální pracovník pro azylový dům
tel: 773770102, e-mail: michal.jurica@armadaspasy.cz

Miroslav Kubina, aktivační pracovník
tel. 773770105; miroslav.kubina@armadaspasy.cz 

 

POSLÁNÍ AZYLOVÉHO DOMU

Posláním Azylového domu pro muže Adelante je nabízet pomoc mužům, kteří z různých příčin přišli o bydlení a ocitli se tak v těžké životní situaci, kterou nedokáží vyřešit vlastními silami. Služba AD takovým osobám poskytuje ubytování na přechodnou dobu a pomáhá jim najít cestu zpět do běžného života.

CÍLOVÁ SKUPINA

Muži bez přístřeší starší 18 let, kteří chtějí svou nepříznivou životní situaci řešit a při sebe obslužných činnostech nepotřebují pomoc druhé osoby.

Nepříznivá sociální situace je momentální životní situace člověka, který je z důvodu neuspokojivého stavu v některé oblasti života ohrožen sociálním vyloučením nebo je již z běžného způsobu života vyloučen. Nepříznivá sociální situace je vždy spojena se ztrátou bydlení.

Například se jedná o následující oblasti:

 • nezaměstnanost,
 • nízký příjem,
 • zadluženost,
 • špatný zdravotní stav,
 • závislosti,
 • rozvod, rozchod, odchod od rodiny,
 • snížené sociální dovednosti

Služba není poskytována v těchto případech:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby.
 • Poskytovatel vypověděl osobě v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy („Pravidla při porušení domovního řádu“).

CÍLE SLUŽBY

Cílem azylového domu je doprovázet uživatele při zlepšování jeho nepříznivé sociální situace a postupné začleňování do společnosti směřující k jeho úplné samostatnosti.

 • Dílčí cíle:
 • Uživatel má návazné bydlení a zvýšené kompetence k jeho udržení (nájemní bydlení, jiná vhodná sociální služba, bydlení je schopen pravidelně hradit, samostatně hospodařit, udržovat domácnost,…)
 • Uživatel má zvýšené kompetence k získání a udržení zaměstnání (umí sepsat životopis, žádat o zaměstnání dodržovat pracovní povinnosti, má pracovní návyky,…)
 • Uživatel má zajištěný trvalý příjem na úhradu svých základních potřeb (příjem ze zaměstnání, z invalidního nebo starobního důchodu, z dávek sociálního zabezpečení či hmotné nouze, …),
 • Uživatel je schopen řešit svou dluhovou a finanční situaci (splatit dluhy nebo je aktivně splácet, ve své dluhové situaci se umí orientovat, …),
 • Uživatel si umí vyřídit své úřední a osobní záležitosti (je schopen jednat s úřady, vyjednat své nároky, naplňovat své potřeby, udržovat kontakt s rodinou,…)
 • Uživatel využívá běžně dostupné zdroje (zdravotnické služby, pomáhající organizace, poradny, účastní se společenských akcí, využívá internet,…)
 • Uživatel je schopen řešit svůj zdravotní stav (má praktického lékaře, umí najít odborné lékaře, dbá lékařských doporučení, užívá předepsanou medikaci, …)

ÚHRADA ZA SLUŽBY

 • Ubytování 130,- Kč / 1 den
 • Oběd 75,- Kč (odebírání obědů je na dobrovolnosti klienta)
 • V mimořádných situacích lze individuálně nastavit cenové podmínky.

MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SLUŽBY

Nově postavený objekt azylového domu byl zkolaudován v říjnu 2011, protože původní budova již nesplňovala technické zajištění služby a bylo potřeba zajistit důstojnější podmínky pro uživatele služby. Uživatelé azylového domu jsou ubytováni ve dvojlůžkových pokojích se základním vybavením. Uživatelé mají k dispozici plně vybavené kuchyňky, jídelny, sociální zařízení a společenskou místnost.

Kapacita azylového domu je 62 míst.

Ke stažení:

Zájemce o službu musí při přijetí do azylového domu předložit vyplněné:

Potvrzení o zdravotním stavu

Záznamy o činnostech

Zpět na CSS Ostrava – M. Hory

Na projekt je poskytována finanční podpora EU: