Noclehárna pro ženy – Praha 7

Noclehárna pro ženy - Praha 7

Poslání:

Posláním sociální služby noclehárna v Centru sociálních služeb Karla Larssona je umožnění přenocování a umožnění hygieny (WC, sprchy) pro ženy nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytováno je sociální poradenství, jehož smyslem je pomáhat, motivovat a podporovat osoby k řešení své nepříznivé situace a vedoucí k trvalejšímu ubytování.

Cíle:

 • Snížení sociálních a zdravotních rizik pro lidi bez přístřeší zajištěním jejich základních životních potřeb (nocleh, hygiena, strava).
 • Poskytnutí podpory a motivace uživatelů v řešení jejich stávající životní situace (např. zajištění trvalejšího bydlení a příjmu), prohlubováním jejich schopnosti uplatňovat svá práva a zprostředkováváním kontaktu s návaznými službami a organizacemi v rámci poskytování sociálního poradenství.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou ženy bez přístřeší, které jsou starší 18ti let, fyzicky soběstačné a mají zájem o přenocování a hygienické zázemí.

Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

 • nespadá do cílové skupiny (mladší 18ti let, fyzicky nesoběstačný),
 • žádá o jinou sociální službu,
 • je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
 • odmítá přijmout pravidla domovního řádu,
 • je naplněna kapacita noclehárny,
 • má udělen zákaz využívání služeb vyplývající ze směrnice stanovující opatření při porušení řádů,
 • je-li zájemce cizinec a nemá platné doklady ( OP, cestovní pas, platná víza)

Základní zásady při poskytování služby:

 • Zásada dodržování lidské důstojnosti vyplývajících z Listiny základních práv a svobod a ostatních právních předpisů – všichni pracovníci jsou vázáni Listinou Základních práv a svobod a to jak ve vztahu k uživatelům, tak i ve vztahu ke všem ostatním lidem a dalšími právními předpisy. Pracovníci zařízení jsou také vázání Etickým kodexem, který formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům.
 • Zásada svobodné volby – každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Pracovníci uživateli, navrhuji nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.
 • Zásada mlčenlivosti – všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.
 • Zásada návratu uživatele do většinové společnosti – s uživatelem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytovaných službách, ale naopak, aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu.
 • Zásada odbornosti a týmové práce personálu – důraz pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemná komunikace (sdílení informací), koordinace práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.
 • Zásada rovného přístupu ke všem uživatelům – jednotný pracovní postup pracovníků v přímé péči, všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.
 • Zásada individuálního přístupu k uživateli – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a jsou respektovány jeho osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jeho individuální potřeby. Zařízení na uživatele pohlíží
 • v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty.
 • Zásada flexibility – pracovníci v přímé péči jsou schopní reagovat pružně na aktuální potřebu uživatele.
 • Zásada neutrálního postoje – všichni zaměstnanci zachovávají nestranný postoj k uživatelům.

Základní obsah poskytované služby:

a) poskytnutí noclehu
 • přenocování ve 2 pokojích pro ženy, celkem kapacita 28 lůžek
 • každý uživatel má při příjmu k dispozici čisté ložní prádlo.
 • prostory noclehárny se každý den uklízí
b) možnost využít hygienického zařízení
 • možnost provedení celkové hygieny těla
 • možnost provedení běžných úkonů osobní hygieny
c) poskytnutí stravy
 • poskytnutí stravy – možnost dostat večer polévku
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při komunikaci s úřady a dalšími organizacemi
 • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Provozní doba noclehárny:

po-ne  od 19:00 do 7:00 nepřetržitě

Kapacita:

28 míst

Kontakty:

Recepce: 773 770 368

Bc. Ivana Svobodová, DiS., vedoucí přímé práce
T: 775 880 084
E: ivana.svobodova@armadaspasy.cz

Bc. Matúš Žák, sociální pracovník
220 184 011
775 880 081
matus.zak@armadaspasy.cz

Ke stažení:

Zpět na CSS Karla Larssona