Domov Přístav Šumperk

Domov Přístav Šumperk

Poslání

Domov Přístav Šumperk poskytuje sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem pro osoby bez domova starší 26 let, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje podporu nebo pomoc druhé osoby. Domov Přístav Šumperk poskytuje uživatelům, na základě jejich individuálních potřeb, podmínky pro důstojný a kvalitní život.

Autor videa: Jan Barančík – www.pilotfpv.cz

Cíle

Cílem Domova Přístav je poskytnout uživatelům podmínky pro důstojný a kvalitní život. Cíl vystihují níže popsané 4 body:

  1. Uživatel má minimalizovaná rizika dalšího sociálního propadu nebo zhoršování zdravotního stavu.
  2. Uživatel má zachované nebo obnovené dovednosti v oblasti péče o vlastní osobu, společenských a sociálních návyků.
  3. Uživatel má zajištěn kontakt s institucemi, úřady, lékaři, které by mu pomohly nebo pomáhají řešit jeho potřeby.
  4. Uživatel se dle svých potřeb a možností zapojuje do společenského dění Domova Přístav, okolí, města a obnovení kontaktu s rodinou nebo přáteli.

Cílová skupina

Muži a ženy bez domova* starší 26 let, mobilní i imobilní, se zhoršenou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, demence nebo závislosti na návykových látkách, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

*Jedná se především o pobyt na ulici, dále pak pobyt na sociálním lůžku, v LDN, na azylovém domě, na ubytovně – tedy místech, kde je zvýšená míra rizika sociálního propadu nebo časově omezená doba poskytování služby.

Zásady, které ctíme

Víra
Víra je v Bibli zdrojem a středem veškerého náboženského života. Vírou odpovídá člověk na Boží záměry, které se uskutečňují v lidských dějinách.

Víra patří mezi základní hodnoty Armády spásy s tím, že si uvědomujeme, že víra je v životě stále ohrožena naší lidskou slabostí, pochybnostmi i pokušením se spoléhat sám na sebe, na vlastní dokonalost a sílu. Používat v životě tuto hodnotu znamená odvracet se od soustředění na sebe samého a otevírat se tomu, co nám milosrdný Bůh nabízí. Z této víry pak čerpáme pro denní život, pro naše vztahy i pro práci.

V naší službě vycházíme z víry, že Bůh se ke všem přiznává, je milosrdný a odpouštějící. Naší práci se snažíme vést způsobem, který dosvědčuje naši víru v pozitivní změnu u každého člověka bez ohledu na jeho minulost, chování, náladu. Věříme v to, že našim příkladem, profesionalitou a přístupem jsme schopni v každém člověku probudit dobro a lásku, vycházející od Boha. Jsme si vědomi, že cesta víry je náročná, je často odmítána a kritizována. K odmítnutí, kritice a jinému světonázoru se však snažíme přistupovat s respektem a trpělivostí. Jsme si jisti, že právě víra je tou správnou cestou a dokáže obnovit to, co bylo rozbořeno, oživit to, co zaniklo a darovat naději na lepší svět.

Naděje
Naděje je radostné očekávání. Opravdová naděje vychází z Boží milosti, která ukazuje na budoucnost, na očekávání toho dobrého spojené s důvěrou a trpělivosti vyhlížení na Hospodina. Křesťané vnímají naději jako šanci na proměnu tohoto světa založené v moci a lásce Boží, nikoli jen na lidské síle, lidském vědění. Tato naděje je pro nás nejen potěšením v utrpeních a zármutcích, ale zdrojem síly, pevnosti a stálosti ve službě.

Naděje je v naší službě úzce provázána s vírou. Je jakýmsi plodem víry a prostupuje náš vztah k uživateli. Domov Přístav dává lidem šanci na nový začátek, často začátek poslední etapy jejich pozemského putování. Je na nás, abychom jim kromě laskavého přístupu poskytli také určitou naději na to, že život nebyl zbytečný a smrtí nekončí. Našim velkým úkolem je předat poselství naděje na budoucí, lepší život prostoupený boží láskou, jehož záblesky můžeme nalézat již na tomto světě.

Láska
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. 1. Kor. 13, 12-13

Naší snahou je dávat našim uživatelům to, čeho se jim třeba dostávalo během života jen velmi málo – lásky. Je psáno, že Bůh je láska a našim úkolem je Boha našim uživatelům přinášet. Laskavý přístup, trpělivost, respekt, vytrvalost jsou způsoby, jak hodnoty lásky sdílet se všemi okolo. Věříme v obrovskou sílu lásky, která dokáže měnit lidské životy k lepšímu. Věříme v to, že každý z lidí má v sobě lásku skrytou a je jen na nás, abychom ji pomohli odhalit a rozvíjet. Velmi nám také záleží na tom, abychom ve službě rozvíjeli atmosféru lásky, a to nejen ve vztahu k uživateli služby ale i v rámci pracovních vztahů. Jednota

Jednota
Jednota je věrnost Božímu učení, podřízení se Boží autoritě se zachováním vlastních názorů. Podobně tak vnímáme jednotu v Armádě spásy. Jedná se o různost názorů, které jsou podřízeny autoritě Písma svatého a společenství, které vede k Bohu. Jednota je jako všechny jiné hodnoty podřízená Lásce, která vždy vítězí. Ačkoliv jsme každý jiný, snažíme se o to, aby služba směřovala vždy ke stejnému cíli. Jednota je součástí běžného dne, kdy se snažíme jednotně přistupovat k uživatelům a výzvám, které nese každý den jejich pobytu v zařízení. Naším cílem je poskytování služby, jakou bychom chtěli poskytovat své vlastní rodině. Důležitý je tedy soulad a harmonie mezi pracovními vztahy a také vztahy samotných uživatelů. S jednotou roste také kvalita spolupráce, profesionalita, kladně je ovlivňována atmosféra služby.

Respekt
Respekt jako takový doplňuje hodnoty Armády spásy. Je to pojem, který v sobě ukrývá schopnost přijímat člověka takového, jaký je. V naší službě se snažíme přistupovat s respektem k osobnosti uživatele, snažíme se vycházet vstříc jeho potřebám a být ohleduplní vůči jeho prožitkům či zkušenostem z předchozího života. Budování vzájemného respektu je důležitou stránkou fungování organizace a přináší s sebou prohloubení důvěry, empatie a nárust profesionality u personálu.

Poctivost
Poctivost k sobě samému, poctivost vůči druhým, poctivost vůči světu. Pojem poctivosti se pozvolna ze společnosti vytrácí, my se však snažíme, aby pojem i jeho realizace zůstaly zachovány. Velká část práce personálu služby je postavena právě na poctivosti – poctivosti v rámci přistupování k pracovním povinnostem, poctivosti v rámci práce s uživatelem, poctivosti vůči svým spolupracovníkům a celkově poctivosti jako součásti životního stylu. Na poctivosti je ve velké míře závislá kvalita a profesionalita námi poskytovaných služeb.

Ke stažení

Ochrana osobních údajů

Kontakt

Domov Přístav Šumperk
Vikýřovická 3313
787 01 Šumperk

Kontakt na nepřetržitou službu (pečovatelna): +420 773 770 495

Kontakt na zdravotní sestry: +420 773 770 496

Bc. Alena Krejčí, ředitelka CSS AS ŠUMPERK
tel. +420 737 215 408
e-mail: alena.krejci@armadaspasy.cz

Mgr. Tomáš Orehek, DiS, vedoucí sociální služby Domov Přístav Šumperk
tel. + 420 773 770 493
e-mail: tomas.orehek@armadaspasy.cz

Bc. Vladimír Němec, sociální pracovník Domov Přístav Šumperk
tel. +420 773 770 489
e-mail: vladimir.nemec@armadaspasy.cz

Magda Kolářová, DiS, sociální pracovnice Domov Přístav Šumperk
tel. +420 773 770 490
e-mail: magda.kolarova@armadaspasy.cz

Zpět na pobočku Šumperk