NZDM Kubíčkova – „Jonáš“

NZDM Kubíčkova - "Jonáš"

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ARMÁDY SPÁSY

Posláním a cílem Armády spásy je zejména zajišťovat, organizovat a provádět křesťansky zaměřenou pastorační a sociální péči a službu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým a jinak potřebným a sociálně vyloučeným.

POSLÁNÍ

Posláním Nízkoprahového centra pro děti a mládež na ulici Kubíčkova 23 v Brně je prostřednictvím individuálního setkávání, výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností pracovat na zlepšení nepříznivé sociální situace našich uživatelů. Služba je poskytována dětem a mládeži od 8 do 25 let, kteří chtějí spolupracovat a tuto svou situaci aktivně řešit. Naší prioritou je podporovat kvalitu jejich budoucího života a přispívat k zdravému rozvoji osobnosti. Cílem je rozvoj schopností a dovedností, které podporují zařazení do společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinu tvoří děti ve věku od 8 do 15 let a mládež ve věku od 15 do 25 let (včetně), převážně z městské části Brno – Bystrc, které jsou ohroženi sociálním vyloučením a sociálně nežádoucími jevy.

 

CÍLE NZDM

Cílem Nízkoprahového centra pro děti a mládež je podporovat rozvoj osobnosti, posílit dovednosti a schopnosti uživatelů, tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se sociálním fungováním ve společnosti a byli co nejméně závislý na sociálních službách.

Kroky k naplnění cíle: Hlavního cíle je dosahováno prostřednictvím plnění jednotlivých kroků.

Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů

 • Zaměstnanci vysvětlují uživatelům práva, která lze uplatnit v každodenním životě a povinnosti z nich vyplývající. V rámci poskytované služby vysvětlujeme a pomáháme řešit stigmatizaci, diskriminaci a šikanu. Zdůrazňujeme význam a možnosti vzdělání. Upozorňujeme, že svobodné jednání, souvisí z odpovědností za vlastní chování.
 • Zaměstnanci podporují uživatele, aby získali přehled o návazných sociálních službách (domy na půli cesty, NDC, komerční ubytovny, Terapeutické komunity, Terénní programy)

Oblast hygieny a zdraví

 • Zaměstnanci upozorňují na důsledky rizikového způsobu života.
 • Zaměstnanci motivují uživatele k dodržování hygienických návyků.

Oblast vztahů

 • Zaměstnanci podporují uživatele k upevnění vztahů s rodinou, přáteli.
 • Upozorňujeme na důsledky přebírání negativních vzorů chování, které mohou končit kriminalitou, vandalismem, závislostí na návykových látkách.
 • Zaměstnanci podporují rozvoj dovedností a schopností pro zvládání krizí a konfliktů. Stigmatizace ze strany vrstevníků – značkové ošacení, telefon. Nerovné postavení ve škole ve vztahu k ostatním žákům.

Oblast volného času

 • Zaměstnanci u uživatelů rozvíjí schopnosti smysluplného trávení volného času. Organizujeme volnočasové aktivity, které rozvijí sociální dovedností (hry na hudební nástroje, poznávání zajímavých míst v okolí).
 • Zprostředkování služeb běžně využívaných společností (pomoc s přípravou do školy, zájmové kroužky u jiných organizací).

Oblast hodnot

 • Zaměstnanci pomáhají budovat hodnotový systém běžný v naší společnosti. Význam školní docházky, význam zaměstnání, význam vlastního bydlení a zázemí.

 

ZÁSADY NAŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Práce v nízkoprahovém centru je v souladu se Základní listinou lidských práv a svobod, Ústavou ČR a Etickým kodexem zaměstnance Armády spásy.

 • anonymita
 • bezplatnost
 • mlčenlivost (vyjma oznamovací povinnosti)
 • individuální přístup k uživatelům v souladu s jejich potřebami
 • dobrovolnost – uplatňování vlastní vůle uživatelů (možnost vybrat si, zda se zúčastní programů, volný příchod a odchod z centra apod.)
 • uplatňování profesionálního přístupu zaměstnanců
 • srozumitelná komunikace s uživateli (vzhledem k jejich věku, schopnostem, aj.)
 • aktivní týmová spolupráce
 • rovný přístup a respekt k člověku (bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví, věk, vyznání, životní styl, názory, vzhled apod.)
 • místní a časová dostupnost
 • návaznost na další služby
 • křesťanské principy
 • zásady bezpečného prostředí našeho centra

 

NABÍZENÉ SLUŽBY

Nabízené služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27:

 1. a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

pracovně-výchovná práce s dětmi a mládeží,

nácvik a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností,

zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

 1. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

 1. c) sociálně terapeutické činnosti

workshopy zaměřené na stmelení skupiny, osobnostní rozvoj jednotlivců,

sociální rehabilitace, která vede k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností, která je prospěšná pro sociální začleňování jedinců do skupiny a do společnosti

 1. d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

sociálně-právní poradenství a pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí 10:30 – 19:00

úterý 8:30 – 17:00

středa 9:00 – 17:30

čtvrtek 9:00 – 17:30

pátek 8:30 – 17:00

Pracovníky centra je možné kontaktovat:

Tel.: 773 770 235

E-mail: nzdmjonas_brno@armadaspasy.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA KLUBŮ:

DĚTI (8  – 15 let)

pondělí 14.00 – 15. 30 (pomoc s přípravou do školy)

úterý 13:30 – 17:00 (14:30 – 16:00 pomoc s přípravou do školy)

středa 13.00 – 16.00 (14:30 – 16:00 pomoc s přípravou do školy)

čtvrtek 13.00 – 16.00 (14:30 – 16:00 pomoc s přípravou do školy)

pátek 13.30 – 17.00

 

MLÁDEŽ (15 – 25 let)

pondělí 17:00 – 19:00

středa 16:00 – 17:30

čtvrtek 16.00 – 17.30

 

Kontakty:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Kubíčkova 23
Brno 635 00

Tel.: 773 770 235

E-mail.: nzdmjonas_brno@armadaspasy.cz

Aktuální program NZDM na Facebooku.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Ivana Kudělová
vedoucí sociální služby
T +420 737 215 425
E: ivana_kudelova@armadaspasy.cz

Mgr. Lucie Zajíčková
vedoucí přímé péče
T +420 773 770 232
E: kcstankova_brno@armadaspasy.cz

 

Práce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSVJM krajbrno    Brno bystrc

PF MU   diakonie  siemens

policie  potravinová banka  mise naděje  umenim proti zdi

Zpět na CSS Staňkova