Domov Přístav – Frýdek-Místek

Domov Přístav - Frýdek-Místek

S účinností od 30. ledna 2021 do 14.  února 2021 platí v Domově Přístav Frýdek – Místek dle vládního nařízení ZÁKAZ NÁVŠTĚV,  s výjimkou u uživatelů s omezenou svéprávností. 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV NEPLATÍ v případě, že se návštěva před vstupem do zařízení podrobí tzv. POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a následně se prokáže negativním výsledkem, nebo jiným způsobem doloží negativní výsledek TR-PCR testu či POC testu, ne starší 48 hodin, a doloží o tom doklad, případně osoby, které v době 90 dnů před návštěvou prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. 

Tyto osoby mohou vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy budou používat respirátory (FFP2 nebo KN95) a dodrží další režimová opatření. 

Pro více informací se, prosím, obracejte na sociální pracovnice služby. 

—————————————

Informace pro zájemce o sociální službu Domov Přístav Frýdek-Místek
Zpravodaj leden 2020

Poslání

Domov Přístav ve Frýdku – Místku, který provozuje Armáda spásy, poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám bez domova, jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje péči druhé osoby. Na základě individuality člověka poskytujeme podporu nebo pomoc, která vede uživatele k jeho stabilitě, samostatnosti, soběstačnosti a umožní mu žít život dle jeho potřeb, případně vede k jeho osamostatnění.

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší (ulice, sociální lůžko, LDN, azylový dům, ubytovny) starší 26- ti let mobilní i imobilní, které mají zhoršenou soběstačnost a zhoršený zdravotní stav z důvodu:

 • chronického duševního onemocnění
 • závislosti na návykových látkách
 • alkoholové či jiného typu demence

a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Důvody pro odmítnutí

 • Žadatel žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • Nedostatečná kapacita
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy
 • Ze zdravotních důvodů, kdy zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

Cíle poskytované služby

 • Uživatel má minimalizované riziko dalšího sociálního propadu a zhoršování zdravotního stavu
 • Uživatel má zachované nebo obnovené dovednosti pro zvládání péče o sebe sama, společenských a sociálních návyků
 • Uživatel má zajištěn kontakt s institucemi, úřady, lékaři, které mu pomohly nebo pomáhají řešit jeho potřeby
 • Uživatel se dle svých potřeb zapojuje do společenského dění domova, okolí, města, obnovil kontakt s rodinou či přáteli
 • Uživatel se osamostatnil a odešel ze služby

Kapacita služby

Kapacita služby je 32 osob. Pro zcela imobilní uživatele je určeno 13 elektricky polohovatelných lůžek.

Poskytované činnosti

Poskytovaná činnost Obsah činnosti
Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí ubytování, energie, úklid, praní ložního i osobního prádla a ošacení včetně žehlení, drobné opravy ošacení, ostatní provozní náklady spojené s ubytováním.
 • Ubytování:

Tři jednolůžkové pokoje

Jeden dvoulůžkový pokoj

Devět třílůžkových pokojů

 • Cena za ubytování činí 200 Kč na den.
Poskytnutí stravy
 • Zajištění celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, včetně pitného režimu, včetně zajištění stravy dle dietního režimu
 • Cena stravy je 170 Kč za den (cena za dietní jídlo je stanovena dle dietního režimu a aktuální nabídky dodavatele za tuto stravu)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc a podpora při úkonech osobní hygieny
 • Pomoc, podpora při základní péči o vlasy a nehty
 • Pomoc při použití WC
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů – podpora uživatele při využívání služeb ve městě, jako např. pošta, holič/kadeřnice, pedikůra, obchod, knihovna, úřady a instituce
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
sociálně terapeutické činnosti
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – nácvik dovedností a schopností potřebných k zvládání činností v běžném životě a to s cílem co nejmenší nutné podpory
aktivizační činnosti
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – návštěva kulturních a společenských akcí v rámci města a Domova Přístav FM a přilehlého okolí, návštěvy sportovních aktivit, společné akce s uživateli Domovů Přístav I a II. 
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – nabídka dopoledních aktivit (knižní klub, trénink paměti, filmový klub, kreativní činnost, naše zahrada, společenské hry, ranní ztišení nad Biblí, duchovní chvilky, individuální duchovní rozhovory)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Zásady poskytování sociální služby

 • Nediskriminační přístup – rovný, nezaujatý, přístup ke každému uživateli, bez vnášení jakýchkoliv postojů, předsudků či nálad
 • Partnerský přístup – pracovníci nejednají s uživateli z pozice nadřízené (př. učitel – žák) a snaží se navázat partnerský, rovnocenný vztah
 • Respekt a úcta – pracovníci žádným způsobem nehodnotí, neodsuzují život uživatele, jeho špatné životní kroky, ale respektují jeho rozhodnutí, přistupují k němu s úctou jako ke každé jiné bytosti.

Armáda spásy je křesťanskou organizací, a proto jednou z jejich zásad je i křesťanský přístup při poskytování služby.

V rámci sociální služby Domov Přístav Frýdek – Místek chceme vytvářet společenství v Kristu, které nabízí:

 • podporu i v situacích, kdy zdánlivě není naděje,
 • prostor, kde je každý přijímán takový, jaký je, a kde je každému dána nová šance,
 • odpuštění nejen daného společenství, ale vedení k tomu, aby každý mohl odpustit sám sobě,
 • prostor, kde bude každému nasloucháno a kde má každý právo říci svobodně svůj názor,
 • bezpečný prostor pro vnitřní uzdravení, uvědomění si, že každý je užitečný a přináší obdarování pro společenství,
 • prostor pro následný růst k samostatnosti, možnost seberealizace.

Nabízíme možnost duchovní podpory pro zaměstnance i uživatele služeb v rámci rozhovorů s důstojníky Armády spásy nebo s věřícími zaměstnanci, popřípadě se svými nadřízenými.

Pevnou součástí nabídky pro zaměstnance i uživatele služeb, popřípadě další zájemce, jsou různá křesťanská setkání a programy.

Kontakty

Domov Přístav Frýdek – Místek
domov se zvláštním režimem
ulice Míru 1313
738 01 Frýdek-Místek

Mgr. Petra Morcinková, DiS.
ředitelka
737 215 433
petra.morcinkova@armadaspasy.cz

Mgr. Zuzana Vontorová
vedoucí přímé práce
773 770 338
zuzana.vontorova@armadaspasy.cz

Bc. Hana Ivánková
sociální pracovnice
773 770 334
hana.ivankova@armadaspasy.cz

Bc. Iveta Košáková
sociální pracovnice
773 770 336
iveta.kosakova@armadaspasy.cz

Denní místnost pracovníků přímé péče – 773 770 346

Zdravotní sestry – 773 770 335

Pavel Labuda
Vedoucí provozu
773 770 337
pavel.labuda@armadaspasy.cz

Ke stažení

Ceník

Domovní řád

GDPR – zpracování osobních údajů:

Záznam o činnostech

Záznam o činnostech – kamerový systém

Tento projekt byl finančně podpořen statutárním městem Frýdek – Místek.

logotyp FM RGB msk_logo 3 (1)

Realizované projekty:

Armáda spásy, Domov Přístav Frýdek-Místek získal v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 finanční podporu ve výši 224 000 Kč. Ze získaných prostředků služba nakoupila 10 ks elektrických polohovacích postelí, které budou sloužit částečně nebo zcela imobilním uživatelů Domova Přístav Frýdek-Místek.

 

Vytvoření soukromí uživatelům Domova Přístav Frýdek – Místek r. 2019

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb, které vyhlásil Moravskoslezský kraj na rok 2019 jsme instalovali kolejnicové systémy, držáky a závěsy u 29 lůžek uživatelů naší služby.


msk_logo 3 (1)

Nový automobil pro Domov Přístav Frýdek-Místek – r. 2016                         

V rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016, který vyhlásil Moravskoslezský kraj, byl podpořen částkou 167 000 Kč projekt Armády spásy pod názvem „Domov Přístav Frýdek – Místek – Mobilita i mimo domov“. V rámci projektu byl zakoupen nový osobní automobil DACIA Dokker, který bude sloužit k přepravě uživatelů v rámci poskytovaných činností Domova Přístav Frýdek – Místek, kteří z důvodu svého zdravotního postižení nemohou využívat jiný druh dopravy. Nový vůz bude rovněž využíván k provozním účelům jako např. sociální šetření, jednání na úřadech a institucích, nákupy. Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje můžeme zvýšit kvalitu námi poskytovaných činností v oblasti dostupnosti a možnosti využití pro naše uživatele nedostupných míst.

fotografie DACIA Dokker 3 fotografie DACIA Dokker 1

msk_logo 3 (1)

Dobrovolnická činnost s Adrou

V Domově Přístav se kromě odborného personálu věnují  uživatelům také dobrovolníci.  Cílem jejich činnosti je nejen vyplnění volného času uživatelů, ale celkové zlepšení individuální péče o uživatele našeho domova. V rámci svého volného času bez nároku na finanční odměnu věnují našim uživatelům svůj čas, energii a schopnosti, a to není v dnešní době málo. Tráví s nimi čas nasloucháním a rozhovory, vyprávějí si navzájem své životní příběhy, navzájem se poznávají.

Také pro naše uživatele vymýšlejí nejrůznější činnosti, které je obohacují. Doprovázejí je ven na procházky, jindy jim promítnou zajímavé obrázky ze svých cest, pomáhají při pořádání větších akcí v domově. Někteří z dobrovolníků se také zapojují  do manuální výpomoci v zařízení a jeho okolí, např. na zahradě. Je to krásný způsob obohacení nejen života našich uživatelů, ale věříme, že je obohacením a inspirací také pro dobrovolníky, kteří přispívají ke zvýšení kvality života a zpříjemnění celkové atmosféry v Domově Přístav Frýdek – Místek.

Jedna z našich dobrovolnic přichází za naší uživatelkou s pejskem, na kterého se vždy velmi těší a vyvolá u uživatelky dobrou náladu. Dobrovolnickou činnost v našem domově zajišťuje a zprostředkovává dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek, která dobrovolníky připraví a proškolí pro dobrovolnickou činnost, pořádá pro ně pravidelné supervize a nabízí také možnost individuálních konzultací. Jsme za práci dobrovolníků v našem zařízení a jejich přínos do života našich uživatelů velmi vděční.

Projekt Vzdělávání pracovníků v přímé péči – bazální stimulace podpořila Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle

VDV_logo_2014

Ponožky pro uživatele Domova Přístav

Děkujeme panu Danu Cieślarovi, dalším jednotlivcům a firmě MIKETA – panu Janu Gabrielovi – za tolik potřebný dar!