Prevence bezdomovectví

Prevence bezdomovectví
Zpravodaj leden 2020

Kontakt

Adresa

Armáda spásy v České republice, z. s.
Prevence bezdomovectví Frýdek – Místek
ČS armády 797
738 01  Frýdek – Místek

Mgr. Petra Morcinková – ředitelka

737 215 433, petra.morcinkova@armadaspasy.cz

Bc. Jakub Šimončič – vedoucí přímé práce, terénní sociální pracovník
773 770 466, jakub.simoncic@armadaspasy.cz

Bc. Katrin Nováková – terénní sociální pracovník
773 770 463, katrin.novakova@armadaspasy.cz

Mgr. Ivana Polková, DiS. – terénní sociální pracovník
773 770 464, ivana.polkova@armadaspasy.cz

Bc. Branislav Papuga – terénní sociální pracovník
773 770 386, branislav.papuga@armadaspasy.cz

PROVOZNÍ DOBA:

Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek, Československé armády 797
8:00 – 11:30 (terénní práce) 12:30 – 15:30 (terénní práce)
8:00 – 11:30 (terénní práce) 12:30 – 15:30 (terénní práce)
8:00 – 11:30 (terénní práce) 12:30 – 15:30 (terénní práce)
8:00 – 11:30 (kontaktní hodiny) 12:30 – 17:00 (kontaktní hodiny)
8:00 – 11:30 (terénní práce)  

Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek poskytuje službu sociální prevence, konkrétně terénní program dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání služby:

Posláním sociální služby Prevence bezdomovectví ve Frýdku-Místku je nabídnout individuální podporu a pomoc v nepříznivé sociální situaci jednotlivcům a rodinám ohroženým ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Sociální služba podporuje uživatele v aktivní účasti při řešení jeho nepříznivé životní situace, kdy rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí s cílem opětovného začlenění do společnosti a snížení rizika spojeného s dosavadním způsobem života.

Cílová skupina:

Jednotlivci, muži a ženy starší 18 let:

 • bez přístřeší,
 • vedou rizikový způsob života,
 • ohrožené ztrátou bydlení,
 • osoby ze sociálně vyloučených lokalit.

Cíle poskytované sociální služby:

 • Uživatel má zajištěné bydlení, které již dále neprohlubuje jeho nepříznivou sociální situaci, např. zajištěná ubytovna, nájemní/podnájemní bydlení, zprostředkování jiné sociální služby.
 • Uživatel zná dopady spojené s dosavadním rizikovým způsobem života a má kontakty na instituce a sociální služby, které mu dopomohou řešit či zlepšit jeho rizikový způsob života.
 • Uživatel aktivně spolupracuje na udržení si stávajícího bydlení a minimalizuje rizika spojená se ztrátou bydlení, např. stabilizace bydlení, zajištění si pravidelných měsíčních příjmů, splácení dluhů.
 • Uživatel udržuje dobré sousedské vztahy a nenarušuje společenské soužití v rámci komunity, např. bytovém domě.
 • Uživatel má dovednosti a schopnosti potřebné ke zvládání a vyřizování běžných denních záležitostí, např. chod domácnosti, zajištění školských a mimoškolských zařízení pro děti, zaměstnání, lékař.

Kapacita služby:

 • Okamžitá kapacita služby: 4 uživatelé

 

Poskytované činnosti:

Sociální služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele popř. prostředí mu blízkém. Rovněž také může uživatel využít kontaktní kancelář sociální služby je k poskytování činností využívána pouze na žádost uživatele nebo v případech, kdy při řešení potřeb uživatele využíváme technické zázemí kanceláře (internet, tisk, kopírka). Na žádost uživatele sociální služby provádí terénní sociální pracovník také doprovody k jednání s 3. osobou, popř. veřejnými institucemi, např. ÚP, jiná sociální služba, poskytovatel energií atp.

V rámci činnosti terénního programu jsou prováděny depistáže v lokalitě města Frýdek-Místek, s cílem vyhledat osoby v nepříznivé sociální situaci, a minimalizovat rizika jejich dosavadního způsobu života.

Základní sociální poradenství se při poskytování sociálních služeb zajišťuje v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
  • poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

Zásady poskytování sociální služby:

 • Odbornost
 • Nediskriminační přístup
 • Partnerství
 • Respekt a úcta
 • Diskrétní přístup

Služba je poskytována bezplatně.

GDPR – zpracování osobních údajů: 

Záznam o činnostech


na projekt je poskytována finanční podpora EU

logolinka-projektu-pssp-2_horizontalni-barevna

Zpět na pobočku Frýdek-Místek