Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Ostrava

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Ostrava

Poslání sociální služby:

Vytvářet příznivé podmínky, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci dětí a mládeže žijících převážně ve vyloučené lokalitě města. Poskytnutím prostoru, pomoci, podpory a informací napomáhat předcházet sociálnímu vyloučení. Prostřednictvím klubů napomáhat k všestrannému rozvoji jejich osobnosti.

Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které:
– žijí v sociálně vyloučených lokalitách;
– vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
– nepotřebují pomoc druhé osoby při pohybu v zařízení.

Maximální okamžitá kapacita služby: 30 uživatelů.

Cíle sociální služby

Cílem služby je snížit rizika související se způsobem života spojená s obdobím dětství, dospívání a rané dospělosti dětí a mládeže vyrůstajících v sociálně vyloučených lokalitách a ohrožených sociálním vyloučením. Hlavní cíl je rozpracován v dílčích cílech služby, které zohledňují oblasti, na které se aktivity ve službě zaměřují. Jde zejména o tyto oblasti:

Školní povinnosti:

 • Podpora při vstupu do školy a zvládnutí základních povinností souvisejících se školní docházkou.
 • Pomoc při přípravě do školy.
 • Podpora při výběru vhodné střední školy.

Trávení volného času

 • Poskytnutí prostoru a vybavení pro bezpečné trávení volného času.
 • Zprostředkování návazných služeb (kroužky, zájmové aktivity).
 • Podpora při rozvoji dovedností jako např. tanec, hudba, výtvarná činnost, sportovní činnosti, práce s počítačem aj.
 • Zprostředkování a podpora při zapojení do společenského dění (kulturní a jiné akce).

Zodpovědný přístup k životu

 • Podpora při aktivním hledání zaměstnání, orientaci na trhu práce (např. kontaktování zaměstnavatele, sepsání životopisu).
 • Podpora při hledání bydlení.
 • Podpora při osvojení dovedností potřebných k udržení vlastního bydlení.
 • Upevnění dovedností spojených s vlastním hospodařením, placením závazků.
 • Podpora při řešení dluhových situací.

Mezilidské vztahy

 • Podpora při získání, obnovení či udržení kontaktu s vrstevníky a členy dalších sociálních skupin; podpora při osvojení si základních pravidel společenského styku.

Nestandardní a zátěžové situace v životě dítěte

 • Nabídka prostoru pro sdílení s pracovníkem.
 • Podpora při zvládání těžkých situací.
 • Podpora při ujasňování si životních priorit.

Dílčí cíle

 • Uživatel, který získal nové zkušenosti prostřednictvím hry a učení (společenské hry, malování, výtvarné tvoření, příprava do školy).
 • Uživatel, který se dověděl o normách běžných ve společnosti.
 • Uživatel, který získal nové přátele a utužoval stávající vztahy s vrstevníky.
 • Uživatel, který využil bezpečný prostor.
 • Uživatel, který měl možnost klidného rozhovoru o svých starostech a radostech.
 • Uživatel, který byl srozumitelně informován o návazných sociálních službách a dalších možnostech poradenství a podpory, o zásadách komunikace s dalšími institucemi (úřad práce, správa sociálního zabezpečení…).

Zásady poskytované služby

Zásada individuality v rámci poskytované služby

Vycházíme vstříc individuálním potřebám uživatele, pokud je to v možnostech sociální služby. Respektujeme individuální přání a potřeby uživatele v rámci poskytované sociální služby a při volbě aktivit a nabídce činností vždy bereme v úvahu specifika a individuální zvláštnosti uživatele.

Zásada čitelnosti

Při poskytování služby důsledně dbáme na to, abychom k uživatelům přistupovali jednotně a naše postupy při organizaci aktivit, jednání s uživateli a zajišťování klubových činnosti byly sjednocené, tak aby uživatelé vždy měli jistotu, že bez ohledu na to, s kterým pracovníkem jednají, budou vždy platit stejná pravidla.

Zásada názornosti

Důsledně respektujeme a dodržujeme princip názornosti, který spočívá v tom, že při práci s uživateli ctíme to, co požadujeme po nich a svým jednáním názorně ukazujeme, jaké je žádoucí chování k sobě a druhým.

Křesťanské zásady

Každého člověka vnímáme jako Boží stvoření, které má ve svém základu dobro. Přijímáme s úctou a pochopením každou lidskou bytost, protože každý člověk má svou důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění. Snažíme se vnímat člověka ne skrze jeho minulost, ale skrze jeho budoucnost. Věříme, že každý člověk je Bohem obdarován. Tyto dary se snažíme v sobě i druhých hledat a posilovat.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Kontakty

Adresa:
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
M: 737 215 431
E: marcela.stryjova@armadaspasy.cz

vedoucí sociální služby: Mgr. Judita Kachlová

M:773 770 133

E: judita.kachlova@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce:

M: 773 770 320

Sociální pracovník, pracovník v sociálních službách:

M: 773 770 452

E:  nzdm.ostrava@armadaspasy.cz

Adresa:
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Záznamy o činnostech

Otevírací doba pro kluby:

po, pá 12 00-16.00 hod
út, stř, čt 12.00-18 hod

číslo bankovního účtu: 212471955/0300

Klub Maloš

V prostorách NZDM působí i Klub Maloš, který je určen pro děti ve věku od 4 do 9 let, příp. i pro děti starší, které navštěvují 1.-3. ročník základní školy. Nejedná se o sociální službu. Bližší informace získáte zde: leták

Kdo se baví, nezlobí
Díky finanční podpoře Statutárního města Ostravy jsme (byť s ohledem na omezení způsobení epidemiologickou situací ne v takovém rozsahu, jak jsme plánovali) v r. 2020 realizovali projekt volnočasových aktivit pro děti ve věku 6 – 15 let.

msk_logo 3 (1)ostrava_logo

Logo_PBO-page-001

Zpět na pobočku Ostrava