Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Ostrava

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Ostrava

Poslání sociální služby:

Vytvářet příznivé podmínky, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci dětí a mládeže žijících převážně ve vyloučené lokalitě města. Poskytnutím prostoru, pomoci, podpory a informací napomáhat předcházet sociálnímu vyloučení. Prostřednictvím klubů napomáhat k všestrannému rozvoji jejich osobnosti.

Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které:
– žijí v sociálně vyloučených lokalitách;
– vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
– nepotřebují pomoc druhé osoby při pohybu v zařízení.

Maximální okamžitá kapacita služby: 30 uživatelů.

Cíle sociální služby:

Cílem služby je snížit rizika související se způsobem života spojená s obdobím dětství, dospívání a rané dospělosti dětí a mládeže vyrůstajících v sociálně vyloučených lokalitách a ohrožených sociálním vyloučením, a to zejména v těchto oblastech:

Školní povinnosti:

 • Podpora při vstupu do školy a zvládnutí základních povinností souvisejících se školní docházkou
 • Pomoc při přípravě do školy
 • Podpora při výběru vhodné střední školy

Trávení volného času

 • Poskytnutí prostoru a vybavení pro bezpečné trávení volného času
 • Zprostředkování návazných služeb (kroužky, zájmové aktivity)
 • Podpora při rozvoji dovedností jako např. tanec, hudba, výtvarná činnost, sportovní činnosti, práce s počítačem aj.
 • Zprostředkování a podpora při zapojení do společenského dění (kulturní a jiné akce)

Zodpovědný přístup k životu

 • Podpora při aktivním hledání zaměstnání, orientaci na trhu práce (např. kontaktování zaměstnavatele, sepsání životopisu)
 • Podpora při hledání bydlení
 • Podpora při osvojení dovedností potřebných k udržení vlastního bydlení
 • Upevnění dovedností spojených s vlastním hospodařením, placením závazků
 • Podpora při řešení dluhových situací

Mezilidské vztahy

 • Podpora při získání, obnovení či udržení kontaktu s vrstevníky a členy dalších sociálních skupin; podpora při osvojení si základních pravidel společenského styku

Nestandartní a zátěžové situace v životě dítěte

 • Nabídka prostoru pro sdílení s pracovníkem
 • Podpora při zvládání těžkých situací
 • Podpora při ujasňování si životních priorit

Zásady poskytované služby

Zásada rovného přístupu

vychází z Listiny základních práv a svobod, která v Hlavě I obecná ustanovení čl. 1 říká: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a i právech.“ Ke každému člověku přistupujeme stejně, bez diskriminace. Uplatňujeme jednotné pracovní přístupy ke všem uživatelům se zohledněním jejich individuálních specifik. Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.

Zásada individuality v rámci poskytované služby

Vycházíme vstříc individuálním potřebám uživatele, pokud je to v možnostech sociální služby. Respektujeme individuální přání, potřeby uživatele v rámci poskytované sociální služby a pracujeme formou individuálních plánů za aktivní účasti uživatele.

Zásada respektu vlastní vůle uživatele

Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace. Zaměstnanci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání. Zaměstnanci respektují právo volby v případě, že to provozní podmínky poskytované služby umožňují.

Křesťanské zásady

Každého člověka vnímáme jako Boží stvoření, které má ve svém základu dobro. Přijímáme s úctou a pochopením každou lidskou bytost, protože každý člověk má svou důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění. Snažíme se vnímat člověka ne skrze jeho minulost, ale skrze jeho budoucnost. Věříme, že každý člověk je Bohem obdarován. Tyto dary se snažíme v sobě i druhých hledat a posilovat.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

Kontakty

Adresa:
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
M: 737 215 431
E: marcela_stryjova@czh.salvationarmy.org

vedoucí sociální služby: Mgr. Judita Kachlová

M:773 770 133

E: judita_kachlova@armadaspasy.cz

vedoucí přímé práce:

M: 773 770 320

Sociální pracovník, pracovník v sociálních službách:

M: 773 770 452

E:  nzdm_ostrava@armadaspasy.cz

Adresa:
Palackého 741/25
702 00 Ostrava 1

Záznamy o činnostech

Otevírací doba pro kluby:

po, pá 12 00-16.00 hod
út, stř, čt 12.00-18 hod

 

číslo bankovního účtu: 212471955/0300

Klub Maloš

V prostorách NZDM působí i Klub Maloš, který je určen pro děti ve věku od 4 do 9 let, příp. i pro děti starší, které navštěvují 1.-3. ročník základní školy. Nejedná se o sociální službu. Bližší informace získáte zde: leták

 

msk_logo 3 (1)ostrava_logo

Logo_PBO-page-001

Zpět na pobočku Ostrava