Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Přerov poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let věku, které jsou ohroženy nebo již postiženy sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením, což může nepříznivě ovlivňovat jejich sociální a životní situaci.
Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba sociální prevence, je poskytována ambulantně, anonymně a bezplatně.
Služba NZDM je v Přerově poskytována na dvou pobočkách – na centru Jižní (Jižní čtvrť) a centru Husova (v blízkosti vlakového nádraží).

 

Poslání

Poslání Armády spásy:
Posláním a cílem Armády spásy je zejména zajišťovat, organizovat a provádět křesťansky zaměřenou pastorační a sociální péči a službu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým a jinak potřebným a sociálně vyloučeným.

Poslání NZDM:
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově na ulici Jižní/Husova je podpora a pomoc dětem a mládeži od 6 do 18 let, které zahájili školní docházku a jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života. Podpora a pomoc je nabízena v bezpečném prostředí, formou volnočasových aktivit, které přispívají ke zlepšení života dětí a mládeže. Prioritou je poskytnutí takových činností a informací, které mohou pomoci při zlepšení životní situace. Cílem je rozvoj schopností a dovedností, které podporují zařazení do společnosti a mohou tak snižovat dopady rizikového způsobu života.

 

Cíle

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je posílit rozvoj dovedností a schopností uživatelů tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se sociálním fungováním ve společnosti a byli co nejméně závislí na sociálních službách.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Přerov jsou děti a mládež ve věku 6-18 let, které jsou ohroženy nebo již postiženy sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením, což může nepříznivě ovlivňovat jejich sociální a životní situaci.

 

Kapacita služby NZDM

Okamžitá kapacita služby je 20 uživatelů na jedno centrum.

 

Principy a zásady služby

 • Přístup k uživateli na základě křesťanských hodnot.
 • Podpora a rozvoj sociálního fungování.
 • Zásada přijmutí odpovědnosti ze své konání a svobodné rozhodování.
 • Zásada rovného přístupu.
 • Zásada aktivní oboustranné spolupráce na řešení situace.
 • Zásada individuálního přístupu dle potřeb uživatele a možností zařízení.
 • Zásada odbornosti a týmové spolupráce.
 • Zásada nízkoprahovosti a anonymity
 • Zásada dobrovolnosti
 • Zásada bezplatnosti

 

Nabízené služby

Nabízené služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27:

a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

c) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

Otevírací doba

Základní sociální poradenství: pondělí – pátek 9:00-11:00

NZDM – centrum Jižní: pondělí – pátek 13:00-17:00

NZDM – centrum Husova:
– děti (6-10 let): pondělí – pátek 13:00-15:00
– mládež (11-18 let): pondělí – pátek 15:00-17:00

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí – pátek 8:30-17:00

 

Kontakty

Adresa zařízení:
Armáda spásy v České republice, z.s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
9. května 2481/107
750 02 Přerov
Ředitel zařízení:
Mgr. Pavel Šíma
tel. +420 737 215 416
e-mail: pavel_sima@czh.salvationarmy.org
Vedoucí přímé práce:
Bc. Karolína Chýlková, DiS.
tel. 773 770 219
e-mail: karolina_chylkova@armadaspasy.cz
NZDM – centrum Jižní
Sociální pracovnice:
Bc. Kateřina Kršková
tel. 773 770 217
e-mail: katerina_krskova@armadaspasy.cz
NZDM – centrum Husova
Sociální pracovnice:
Veronika Vyoralová, DiS.
tel. 773 770 244
E-mail: veronika_vyoralova@armadaspasy.cz
Sociální pracovnice:
Bc. Andrea Odložilíková, DiS.
tel. 773 770 218
E-mail: andrea.odlozilikova@armadaspasy.cz

 

Ke stažení


Poskytování služby je umožněno díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Statutárního města Přerov, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a společnosti Albert.

Znak města

msmt-logo

nfa-logotyp-4f041b60548ea_0

loga_rada_b_s_textem_2_6

Zpět na pobočku Přerov