Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Armády spásy Přerov poskytuje své služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let věku, které jsou ohroženy nebo již postiženy sociálně patologickými jevy a sociálním vyloučením, což může nepříznivě ovlivňovat jejich sociální a životní situaci.

Služba NZDM je v Přerově poskytována na dvou pobočkách – na centru Jižní (Jižní čtvrť) a centru Husova (v blízkosti vlakového nádraží).
Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba sociální prevence, je poskytována ambulantně, anonymně a bezplatně.

Poslání

Poslání Armády spásy:
Armáda spásy, jako mezinárodní hnutí, je součástí všeobecné křesťanské církve. Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoliv diskriminace. Cílem Armády spásy je zejména zajišťovat, organizovat a provádět křesťansky zaměřenou pastorační a sociální péči všem potřebným a sociálně vyloučeným.

Poslání služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež:
Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově na ulici Jižní/Husova je podpora a pomoc dětem a mládeži od 6 do 18 let, které již zahájili školní docházku a jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života. Sociální služba je poskytována ambulantně, je bezplatná a anonymní. Podpora a pomoc je nabízena v bezpečném prostředí, formou individuálních a skupinových aktivit, při kterých poskytujeme informace, které mohou přispívat ke zlepšení života dětí a mládeže. Cílem je rozvoj schopností a dovedností, které podporují zařazení do společnosti a mohou tak snižovat dopady rizikového způsobu života.

Cíl Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je posílit rozvoj dovedností a schopností uživatelů tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se sociálním fungováním ve společnosti a byli co nejméně závislí na sociálních službách.

Cílová skupina

Děti a mládež od 6 do 18 let, které zahájily školní docházku a jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života.

Kapacita služby NZDM

Okamžitá kapacita služby je 20 uživatelů na jedno centrum.

Zásady

Přístup k uživateli na základě křesťanských hodnot
V každodenní praxi uplatňujeme šest křesťanských hodnot Armády spásy

  • Víra (např. Věříme v pozitivní změnu každého člověka, věříme, že každý člověk má v sobě dobro)
  • Láska (např. Každý má v sobě dobro i ten, který na první pohled šíří nenávist a zlobu)
  • Naděje (např. Můžeme kolem sebe šířit naději, která dá šanci těm, kteří naději nemají)
  • Respekt (např. Respektujeme své kolegy)
  • Jednota (např. Povzbuzujeme a podporujeme se v konkrétních úkolech)
  • Poctivost (např. Chceme být čestní, důvěryhodní)

Podpora v samostatnosti
Za uživatele neprovádíme žádné úkony, které zvládne uživatel sám. Uživatelům vysvětlujeme, že za své činy a chování přebírají plnou odpovědnost, jak v rámci zařízení, tak mimo něj. Zaměstnanci uživatelům vysvětlí výhody a nevýhody jejich rozhodnutí, ale nijak uživatele neovlivňují v jeho jednání.

Zásada rovného přístupu
Uživatele nediskriminujeme ani nestigmatizujeme. Služba je poskytována bez ohledu na pohlaví, náboženské či politické přesvědčení, sexuální orientaci, etnickou příslušnost a jiné osobnostní rysy. K uživatelům přistupujeme dle jednotných pracovních postupů.

Zásada aktivní oboustranné spolupráce
Uživatelé se podílí na řešení své nepříznivé sociální situace. Poskytovatel využívá názory uživatelů jak zdroj informací pro rozvoj služby a podmínek pro poskytování služby.

Nabízené služby

Nabízené služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27:

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
a) Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
b) pracovně výchovná činnost s dětmi,
c) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
a) aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

3. Sociálně terapeutické činnosti:
a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociiální začleňování osob.

Otevírací doba

Základní sociální poradenství: pondělí – pátek 9:00-11:00 (v období školních prázdnin 7:00-10:00)
NZDM – centrum Jižní: pondělí – pátek 13:00-17:00 (v období školních prázdnin 10:00-12:00 a 13:00-15:00)
NZDM – centrum Husova: pondělí – pátek 13:00-17:00 (v období školních prázdnin 10:00-12:00 a 13:00-15:00)
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí – pátek 8:30-17:00

Kontakty

Adresa zařízení:
Armáda spásy v České republice, z.s.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
9. května 2481/107
750 02 Přerov

Ředitel zařízení:
Mgr. Pavel Šíma
tel. +420 737 215 416
e-mail: pavel.sima@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce:
Bc. Karolína Duchoňová, DiS.
tel. 773 770 219
e-mail: karolina.duchonova@armadaspasy.cz

NZDM – centrum Jižní
Sociální pracovnice:
Bc. Kateřina Kršková
tel. 773 770 217
e-mail: katerina.krskova@armadaspasy.cz

NZDM – centrum Husova
Sociální pracovnice:
Veronika Vyoralová, DiS.
tel. 773 770 244
e-mail: veronika.vyoralova@armadaspasy.cz

Sociální pracovnice:
Bc. Andrea Vrbová, DiS.
tel. 773 770 218
e-mail: andrea.vrbova@armadaspasy.cz

Ke stažení


Poskytování služby je umožněno díky finanční podpoře Ministerstva práce
a sociálních věcí, Olomouckého kraje, Statutárního města Přerov a firmy
Levior s.r.o.

                  

 Zpět na Centrum sociálních služeb Přerov