Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež spadá pod Centrum sociálních služeb Armády spásy Přerov. Nabízí pomoc a podporu dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Služba NZDM je v Přerově poskytována na dvou pobočkách – na centru Jižní (Jižní čtvrť, vedle budovy Azylového domu pro matky s dětmi) a centru Husova (v blízkosti vlakového nádraží). Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba sociální prevence, je poskytována ambulantně, anonymně a bezplatně.

Poslání

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Přerově na ulici Jižní/Husova je podpora a pomoc dětem a mládeži od 6 do 18 let, které již zahájili školní docházku a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci. Sociální služba je poskytována ambulantně, je bezplatná a anonymní. Podpora a pomoc je nabízena v bezpečném prostředí, formou individuálních a skupinových aktivit, při kterých poskytujeme informace, které mohou přispívat ke zlepšení života dětí a mládeže.

Cíle

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je posílit rozvoj dovedností a schopností uživatelů tak, aby byli schopni samostatně zvládat nároky spojené se sociálním fungováním ve společnosti a byli co nejméně závislí na sociálních službách.

Kroky k naplnění cíle

Hlavního cíle je dosahováno prostřednictvím jednotlivých kroků.

Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů

 • Využít podpory a pomoci zaměstnanců, poradit se o své situaci, popřípadě s dal-šími osobami.
 • Možnost poznat svá osobní práva a povinnosti z nich vyplývající (např. Právo na vzdělání a s tím spojená povinná školní docházka).
 • Poskytovatel podporuje uživatele, aby získali přehled o návazných službách (stře-diska volného času, zájmové kroužky, poradny, speciálně pedagogické centrum, úřad práce, doučování ve škole, …) a další instituce (zdravotnická zařízení, banky..)

Oblast volného času

 • Poskytovatel u uživatelů rozvíjí schopnosti smysluplného trávení volného času. Organizuje volnočasové aktivity, které rozvijí sociální dovednosti (navazování kontaktu, výchovné a vzdělávací hry, skupinové aktivity, poznávání zajímavých míst v okolí, nakupování, vaření).

Oblast hygieny a zdraví

 • Porozumět vývojovým změnám.
 • Poskytovatel podporuje uživatele v péči o své zdraví.
 • Poskytovatel upozorňuje na důsledky rizikového způsobu života.
 • Poskytovatel motivuje uživatele k dodržování hygienických návyků.

Oblast vztahů

 • Umět navázat vztah, umění komunikovat, představit se, spolupráce v kolektivu, zvládat emoce.
 • Poskytovatel podporuje uživatele k upevnění vztahů s rodinou, přáteli, sociálním okolím.
 • Upozorňuje na důsledky přebírání negativních vzorů chování, které mohou končit kriminalitou, vandalismem, závislostí na návykových látkách.
 • Poskytovatel podporuje rozvoj dovedností a schopností pro zvládání krizí a konfliktů (stigmatizace ze strany vrstevníků, nerovné postavení ve škole ve vztahu k ostatním žákům).

Oblast hodnot

 • Poskytovatel pomáhá budovat hodnotový systém běžný v naší společnosti (vý-znam školní docházky, zaměstnání, vlastního bydlení a zázemí, atd.)

Zásady

Přístup k uživateli/zájemci na základě křesťanských hodnot.

V každodenní praxi uplatňujeme šest křesťanských hodnot Armády spásy

 • Víra (např. Věříme v pozitivní změnu každého uživatele, věříme, že každý uživatel má v sobě dobro a vnitřní sílu řešit svou nepříznivou sociální situaci)
 • Láska (např. Přijímáme každého uživatele takového, jaký je)
 • Naděje (např. Snažíme se poskytnout uživatelům naději, že pokud chtějí, mohou změnit svůj život k lepšímu)
 • Respekt (např. Respektujeme jedinečnou osobnost každého uživatele i jeho svobodná rozhodnutí. Uživatele však upozorňujeme na možné důsledky jejich činů a chování.
 • Jednota (přihlížíme k individuálním potřebám uživatelů a specifikům obou center , ale v zásadě přistupujeme ke všem stejně).
 • Poctivost (např. Chceme být čestní, důvěryhodní, chceme jít uživatelům pozitivním pří-kladem)

Podpora v samostatnosti.

 • Za uživatele neprovádíme žádné úkony, které zvládne uživatel sám. Nabízíme pomoc a podporu, aby uživatelé rozvíjeli své schopnosti a dovednosti, vedoucí k větší samostatnosti. Zaměstnanci uživatelům vysvětlí případné výhody a nevýhody jejich rozhodnutí s tím, že dále by měli věc sami zvážit a sami se rozhodnout.

Cílová skupina

Děti a mládež od 6 do 18 let, které zahájily školní docházku a jsou v nepříznivé sociální situaci.

Kapacita služby NZDM

Okamžitá kapacita služby je 20 uživatelů na jedno centrum.

Otevírací doba

Běžný provoz:
9:00 – 11:00 základní poradenství (ÚT – PÁ)
11:30 – 17:00 otvírací doba pro uživatele NZDM (PO – ČT)
11:30 – 14:30 otvírací doba pro uživatele NZDM (PÁ)

Prázdninový provoz:
8:00 – 9:00 základní poradenství (ÚT – PÁ)
9:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00 otvírací doba pro uživatele NZDM (PO – ČT)
9:00 – 12:00 otvírací doba pro uživatele NZDM (PÁ)

Kontakty

Adresa zařízení:
Armáda spásy v České republice, z.s.
Centrum sociálních služeb Přerov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
9. května 2481/107, 750 02 Přerov

Ředitel zařízení
Mgr. Pavel Šíma
tel. 737 215 416
e-mail: pavel.sima@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce
Bc. Kateřina Slavíková
tel. 773 770 217
e-mail: katerina.slavikova@armadaspasy.cz

Ke stažení


Poskytování služby je umožněno díky finanční podpoře Ministerstva práce
a sociálních věcí, Olomouckého kraje, Statutárního města Přerov a firmy
Levior s.r.o.

                  

 Zpět na Centrum sociálních služeb Přerov