Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprahové denní centrum

O projektu

Služba je poskytována podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách §61 Nízkoprahová denní centra.

Poslání

Nabízíme pomoc lidem bez přístřeší, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Nabízíme jim podporu v jejich snaze tuto situaci řešit poskytováním sociálního poradenství, stravy a podmínek pro osobní hygienu. Tato pomoc je také nabízena prostřednictvím vyhledáváním osob v terénu.

Okruh osob

Osoby bez přístřeší starší 18 let.

Služba není poskytnuta zájemci v případě, že:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,
 • nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, zařízení vypovědělo v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (sankční ukončení).

Cíle

Cílem nízkoprahového denního centra je vytvořit uživatelům prostředí, ve kterém bude moci docházet ke změně a snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života lidí na ulici a motivovat uživatele k řešení své situace. 

Cílový stav spolupráce s uživatelem

 • Využívá zázemí NDC pro možnost najíst se, osobní hygieny, a který tak upevňuje své hygienické návyky a snaží se minimalizovat zdravotní rizika.
 • Využívá nabídky pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů k odbornému sociálnímu poradenství.
 • Vyhledává a využívá informace a kontakty na návazné sociální či veřejné služby (denní centra, poradny, azylové domy, ubytovny, úřady, zdravotnická zařízení atd.)
 • Aktivně řeší sovu nepříznivou sociální situaci např. posunem do návazné sociální služby či jiné formy ubytování, získáním zaměstnání, řešením exekucí či splácením dluhů, řešením závislostí či zdravotního stavu.

Kapacita

Kapacita služby je 20 míst.

Zásady poskytování služby

1. Zásada svobodné volby.

 • Každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace.
 • Pracovníci uživateli, navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.

2. Zásada individuálního přístupu.

 • Pracovníci mají na zřeteli individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli, respektují osobnostní předpoklady každého uživatele a kladou důraz na jeho individuální potřeby.
 • Pracovníci nahlížejí na uživatele v souvislostech a ne pouze na dílčí aspekty jeho osobnosti a respektují jeho jedinečnost.

3. Zásada rovného přístupu.

 • Pracovníci uplatňují jednotné pracovní přístupy ke všem uživatelům.
 • Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.

4. Zásada odbornosti a týmové práce personálu.

 • Organizace klade důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků, fungující vzájemnou komunikaci, sdílení informací, koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotné pracovní postupy.

Otevírací doba

 • v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 15:30 hodin
 • o víkendu (sobota, neděle) a ve svátky od 13:00 do 15:00 hodin
 • výdej polévky s chlebem – pouze v pracovní dny od 13:15 do 13:30 hodin

NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU:
Armáda spásy Krnov

 

Kontakty

Mgr. Jiří Ivanov, DiS. ředitel sociálních služeb Armády spásy v Krnově
tel. 737 215 429, jiri.ivanov@armadaspasy.cz

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM

Adresa poskytování sociální služby – Čsl. armády 837/36 bcd, Krnov 794 01

Mgr. Milan Boháč, vedoucí sociální služby
tel. 773 770 350, milan.bohac@armadaspasy.cz

Bc. Michal Sasák, sociální pracovník
tel. 773 770 349, michal.sasak@armadaspasy.cz

Recepce: pracovníci v sociálních službách

tel: 773 770 206

Ke stažení


Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj
Město Krnov logo-Silnice-Morava

Zpět na Sociální služby Krnov