Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina

Cílová skupina:

Senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, a jejich postižení jim umožňuje službu využívat.

Věková kategorie uživatelů:

  • dospělí (27 – 64 let) – osoby se zdravotním postižením
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)
Maximální okamžitá kapacita služby: 16 uživatelů (10 ambulantní forma, 6 terénní forma)
Poslání služby

Posláním sociální služby je podpora seniorů a osob se zdravotním postižením žít aktivním způsobem života, aby mohli zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí domova a usilovat
o zachování míry soběstačnosti, kterou disponují. Za aktivní účasti uživatelů a ve spolupráci
s dalšími zúčastněnými osobami (rodinní příslušníci, opatrovníci osob omezených
ve svéprávnosti, sociální pracovníci…) poskytujeme pomoc při překonávání obtížných situací, podporujeme důstojnost člověka ve stáří a snažíme se předcházet sociálnímu vyloučení a zmírňovat jeho dopad na uživatele, rozvíjet společenské kontakty uživatelů. Služba je poskytována jak ambulantní formou tak formou terénní v přirozeném prostředí uživatelů.

Cíle sociální služby

  • Zprostředkovat kontakty se společenským prostředím, podporovat a rozvíjet navazování kontaktů a jejich upevňování.
  • Zachovat, příp. rozvíjet kvalitu života uživatelů a udržet je co nejdéle v jejich přirozeném prostředí nejen prostřednictvím činností v rámci poskytované služby, ale i nabídkou či zprostředkováním kontaktu na další  organizace, poskytující sociální služby a aktivity pro cílovou skupinu.
  • Udržet a rozvíjet dovednosti, schopnosti uživatele prostřednictvím socioterapeutických činností.
  • Poskytovat uživatelům psychosociální podporu v situacích, ve kterých se s ohledem na svůj věk či zdravotní stav necítí jistě a bezpečně.

Zásady poskytované služby

·       ZÁSADA INDIVIDUALITY – Vycházíme vstříc individuálním potřebám uživatele, pokud je to v možnostech sociální služby. Respektujeme individuální přání a potřeby uživatele v rámci poskytované sociální služby a při volbě aktivit a nabídce činností vždy bereme v úvahu specifika a individuální zvláštnosti uživatele. Např. probíhá-li naplánovaná hudební aktivita a někdo z uživatelů se nechce zapojit a místo toho chce něco vyrábět nebo potřebuje rozhovor s pracovníkem, umožníme mu to.

·       ZÁSADA FLEXIBILITY – pružně reagujeme na měnící se potřeby a zájmy uživatele, netrváme např. na stanoveném programu aktivit, pokud mají uživatelé zájem o změnu. Je-li to možné a reálné, vždy jim vyjdeme vstříc. Aktuálně revidujeme a doplňujeme spolu s uživatelem jeho individuální plán dříve, než bylo stanoveno při jeho uzavírání, pokud tato potřeba vyvstane.

·       ZÁSADA SAMOSTATNOSTI – v souladu s posláním a cíli služby podporujeme uživatele v tom, aby co nejvíce aktivit zvládli samostatně. Co uživatel dokáže udělat sám, příp. s podporou či dopomocí pracovníka, nikdy neděláme za něj. Usilujeme o udržení a rozvoj sociálních dovedností, které uživateli umožňují zvládnout běžné situace.

·       KŘESŤANSKÉ ZÁSADY – každého člověka vnímáme jako Boží stvoření, které má ve svém základu dobro. Přijímáme s úctou a pochopením každou lidskou bytost, protože každý člověk má svou důstojnost a zaslouží si úctu a porozumění. Snažíme se vnímat člověka ne skrze jeho minulost, ale skrze jeho budoucnost. Věříme, že každý člověk je Bohem obdarován. Tyto dary se snažíme v sobě i druhých hledat a posilovat.

Kontakty

Adresa:

Ambulance
Armáda spásy
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
M. Majerové 1733/6
708 00, Ostrava-Poruba

Administrativní zázemí služby
17. listopadu 753/66
708 00, Ostrava-Poruba

Ředitelka: Mgr. Marcela Stryjová
M: 737 215 431
E: marcela.stryjova@armadaspasy.cz

Vedoucí sociální služby: Mgr. Judita Kachlová
M: 773 770 133
E: judita.kachlova@armadaspasy.cz

Vedoucí přímé práce: M: 775 880 122

E: sarka.holowczakova@armadaspasy.cz

Sociální pracovníci: M: 773 770 127, 773 770 129, 773 770 132,775 880 121

Pracovnice v sociálních službách: M:773 770 131, 775 880 123

Kontaktní doba:

Ambulantní forma poskytování:

Po 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
Út 10:00 – 12:00; 13:00 – 14:30
St 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00
Čt, Pá 10:00 – 12:00; 13:00 – 13:30

Terénní forma poskytování:

Po – Pá 8:00 – 12:00 – 13: 00 – 16:00, před a po uvedené době dle individuální dohody

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ

Záznamy o činnostech

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením se poskytují v ambulantní a terénní formě.