Aktuální informace o provozu služeb Armády spásy v souvislosti se šířením koronaviru

Aktualizováno 15.5. 2020

Sociální služby:

Terénní programy
V rámci terénní práce se cíleně zaměřujeme na vyhledávání osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí (v lesoparcích, v lesích, v squatech, přístřešcích, stanech, srubech atd.) a podporujeme je přímo v terénu. Snažíme se je motivovat k setrvání v těchto místech, která jsou stále bezpečnější než pobyt v místech s vyšší koncentrací osob.
V těchto místech nabízíme: materiální a potravinovou pomoc (roušky, spacáky, deky, stany, trvanlivé potraviny, pitná voda…), předání relevantní informace o současné situaci popř. poskytujeme psychosociální podporu.
V případě potřeby zprostředkováváme vhodné bydlení (např. v krizové ubytovně, v komerční ubytovně), případně jim zajistit ubytování ve spolupráci s obcí.
Při podezření na onemocnění (zvýšená teplota, dýchavičnost, bolesti hlavy a kloubů) zajišťujeme odbornou pomoc.

Noclehárny a Nízkoprahová denní centra pro lidi bez domova
Na většině Přistupujeme k propojení obou služeb a jejich poskytování v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (24/7).
Tímto spojením se charakter služby změní na celodenní formu poskytování služby. Děje se tak za účelem ochrany života a zdraví uživatelů i ochrany zaměstnanců.
Přednostně poskytujeme ubytování osobám v seniorském věku a jinak zranitelným osobám.
V rámci provozu služeb jsme učinili rozsáhlá hygienická opatření.
Pro příjem nových uživatelů je vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti, které zahrnuje negativní výsledek testu na COVID-19.

Preventivní pobytové služby
V rámci provozu ostatních pobytových služeb jsme učinili speciální hygienická opatření. Zavedli jsme pravidelné měření teploty všech uživatelů i zaměstnanců a platí zde zákaz návštěv a omezení pohybu uživatelů po zařízení.
Pro potřeby karantény uživatelů s prokázaným onemocněním COVID-19 jsme připraveni spolupracovat s místními samosprávami na zřízení karanténních budov.
Pro příjem nových uživatelů je vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti, které zahrnuje negativní výsledek testu na COVID-19.

Domovy se zvláštním režimem
V provozu těchto služeb s nejohroženější cílovou skupinou (senioři, osoby se zdravotními omezeními) jsme přijali nejpřísnější hygienická opatření.
Všichni zaměstnanci jsou povinni podrobit se vyšetření na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Taktéž zde provádíme pravidelné měření teploty všech uživatelů i zaměstnanců a platí zde přísný zákaz návštěv a omezení pohybu uživatelů po zařízení.
Zavedli jsme vnitřní pravidla minimalizující střídání pracovních týmu s cílem eliminovat riziko zavlečení nákazy do zařízení.
Pro potřeby karantény uživatelů s prokázaným onemocněním COVID-19 máme vyčleněné části ubytovacích, personálních i materiálních kapacit.
Příjem nových uživatelů je i zde možný jen po absolvování testu na COVID-19 a přes povinnou 14 denní karanténu.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež se, po nucené pauze, otevřeli 11. 5. V rámci provozu těchto služeb jsou i nadále zavedena speciální hygienická opatření.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
Sociálně aktivizační služby se, po nucené pauze, otevřeli 11. 5. V rámci provozu těchto služeb jsou i nadále zavedena speciální hygienická opatření.

Sociálně aktivizační služby seniory
Na základě mimořádných opatření nařízených Vládou ČR bude s platností od 18.3. pozastavena činnost Sociálně aktivizační služby seniory, a to do odvolání. Uživatelé služby mají možnost využít konzultací sociálních pracovníků telefonicky či emailem.

Všechny pobočky mají zpracovaný krizový plán pro potřeby snížení počtu pracovníků.

Všem pracovníkům, kteří obětavě slouží těm nejpotřebnějším v naší zemi, děkujeme a vyprošujeme hodně síly a Božího požehnání.

Zvyšujeme kapacity po dobu vládních opatřeních

Vzhledem k vyhlášení stavu nouze na celém území České republiky, které zahrnuje mimo jiné i omezení volného pohybu osob, spolupracujeme na provozování humanitárních ubytovacích kapacit pro lidi bez domova. Chce tak zabránit nekontrolovanému šíření nákazy onemocnění Covid-19 nejen v této skupině obyvatel, ale i mimo ni. Aktuálně provozujeme ubytovnu na Praze 7 a o dalších kapacitách jednáme.
V areálu nízkoprahového denního centra v Ostravě jsme navýšili denní pobytovou kapacitu o 2 stany zapůjčené Českým červeným křížem.

Bohoslužby v Armádě spásy:

V souladu s vládními nařízeními jsme mohli od 11.5. opět zavést pravidelné bohoslužby v našich sborech do účasti 100 osob. I nadále jsou zde zavedena speciální hygienická opatření.

Charitativní obchody ReShare Store:

V souladu s nařízením vlády jsou od 27.4. prodejny ReShare opět otevřeny v běžné provozní době.
Reshare Collecting Ostrava v současné době pokračuje ve svozu kontejnerů. Řidiči jsou proškoleni jak používat ochranné pomůcky.
Reshare Collecting Praha do odvolání zastavila odvoz darů z domácností a firem. Kontejnery vybíráme dle potřeby.

Vše budeme nadále sledovat a postupně budeme reagovat dle situace a nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Více informací na:

Jak pomoci:

Ke stažení: