NCDM Körnerova – „Dživipen“

NCDM Körnerova - "Dživipen"

Poslání

Pomáháme dětem a mladým lidem ve věku 6 až 14 let, kteří se pohybují v Brně (především v městské části Brno-střed a Brno-sever) s řešením různých témat, potíží či trápení, které jsou pro ně aktuální. Nabízíme možnost smysluplného a efektivního trávení volného času skrze různorodé programy. Sloužíme jako určitá forma prevence uživatelů před nežádoucími společenskými jevy, které jsou součástí jejich každodenního života. Usilujeme o začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života našich uživatelů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Cílová skupina

Cílovou skupinu NZDM Dživipen tvoří děti od 6 do 11 let a mládež od 11 do 14 let včetně.

Cíle

 • Motivovat uživatele k zodpovědnému chování formou předávání informací v rámci specifické prevence nebo pomocí situačních intervencí (např. školní docházka, uživatel rozumí důležitosti dodržování školní docházky, zná důsledky a dopady jejího nedodržování).
 • Motivovat uživatele při řešení svých vlastních témat.
 • Poskytovat uživatelům informace, podporu, pomoc – předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.
 • Učit uživatele samostatnosti, tak aby dokázali činit vlastní rozhodnutí, dokázali za ně nést zodpovědnost a byli tak schopni lépe obstát v budoucím životě.
 • Skrze specifické programy zajišťovat smysluplné trávení volného času.
 • Vést uživatele ke standardním hygienickým návykům a slušným způsobům chování (např. umí pozdravit, poděkovat, atd.).
 • Motivovat uživatele, aby se zajímali o dění a prostor kolem sebe (např. místní orientace).

Oblasti, se kterými pomáháme

Oblast uplatnění práv a oprávněných zájmů

 • Seznamujeme uživatele s jejich právy a povinnostmi.
 • Pomáháme vyhledat služby, které by jim mohly pomoci i v jiných oblastech života.
 • Učíme uživatele vyhledávat informace a umět je použít.
 • Pomáháme rozpoznávat a řešit situace spojené s trestnou činností.

Oblast hygieny a zdraví

 • Pomáháme zprostředkovat informace související se zdravím a zdravotní péčí.
 • Vysvětlujeme negativní stránky užívání drog a alkoholu, seznamujeme uživatele s jejich riziky.
 • Vedeme uživatele k dodržování základních hygienických návyků.
 • Vysvětlujeme, jak předcházet onemocněním spojených s rizikovým chováním.

Oblast vztahů

 • Pomáháme vytvářet a udržovat funkční vztahy s rodinou, vrstevníky, s lidmi z komunity a s veřejností.
 • Učíme uživatele chovat se zodpovědně vůči sobě i vůči svému okolí.
 • Seznamujeme uživatele se základními pravidly společenského chování.

Oblast volného času

 • Vytváříme bezpečný prostor pro trávení volného času.
 • Podporujeme uživatele v realizaci jejich vlastních nápadů a přání.
 • Nabízíme aktivity, které uživatele můžou něčemu naučit jako např. výtvarná činnost, sportovní činnosti, práce s počítačem, aj.
 • Podporujeme uživatele v zapojování se do společenského života a dění kolem nich.

Oblast hodnot aneb co je v životě důležité

 • Podporujeme uživatele v jejich vzdělávání, motivujeme je k plnění školních povinností a školní docházky. V případě zájmu pomáháme s přípravou do školy.
 • Pomáháme získat přehled o jednotlivých profesích a také přijít na to, které povolání je pro uživatele to pravé. Vysvětlujeme důležitost zaměstnání v životě.
 • Učíme tě zvládat běžné domácí práce a jiné záležitosti spojené s bydlením. Vysvětlujeme důležitost bydlení.
 • Vedeme uživatele k vyjasnění si životních priorit.

Nestandartní a zátěžové situace v životě

 • Pomáháme řešit problémy a podporujeme uživatele při zvládání těžkých situací.
 • Pomáháme zvládat vývojové změny v jejich životě.

Zásady

 • BEZPLATNOST – služba je pro naše uživatele zdarma.
 • ANONYMITA – nezjišťujeme osobní údaje od našich uživatelů, od uživatele nám stačí znát jeho přezdívka.
 • MLČENLIVOST – vše co je řečeno mezi uživatelem a pracovníkem, zůstane mezi nimi. Zachováváme mlčenlivost vyjma oznamovací povinnosti, s čímž je uživatel seznámen.
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI – ke každému uživateli přistupujeme individuálně s ohledem k jeho osobnosti a potřebám.
 • DŮSTOJNOST – snažíme se zachovávat a chránit lidskou důstojnost, tím že se řídíme etickým kodexem AS i sociálních pracovníků a zároveň jednáme na základě křesťanských principů.
 • DOBROVOLNOST – veškerá nabídka programů v klubu je dobrovolná, uživatele do ničeho nenutíme. Snažíme se tak zachovávat jejich svobodnou vůli.
 • PROFESIONALITA – pracovníci mají pro výkon profese potřebné vzdělání, které i nadále prohlubují, jednají v souladu se zákonem a dodržují etické kodexy. Nediskriminační přístup – ke všem přistupujeme stejně.

Nabízené služby

Nabízené služby Nízkoprahového centra pro děti a mládež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a Vyhlášky č. 505/2006, §27

Provozní doba

Pondělí: 9:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 16:00
Středa: 9:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 16:00
Pátek: 8:00 – 16:00

Facebook: dle provozní doby a vytíženosti pracovníků

Otevírací doba

Zimní režim (září – červen)

DĚTI (6 – 11 let)
Pondělí:  12:00 – 14:30 dětský klub, 14:30 – 15:00 pomoc s přípravou do školy
Úterý:     12:00 – 14:30 dětský klub, 14:30 – 15:00 pomoc s přípravou do školy
Středa:    12:00 – 15:00 dětský klub
Čtvrtek:   12:00 – 14:30 dětský klub, 14:30 – 15:00 pomoc s přípravou do školy
Pátek:      12:00 – 14:00 pomoc s přípravou do školy, 14:00 – 16:00 individuální schůzky

MLÁDEŽ (11 – 14 let VČETNĚ)
Pondělí:   15:00 – 17:00 klub pro mládež
Úterý:     15:00 – 16:00 klub pro mládež
Středa:    15:00 – 17:00 klub pro mládež
Čtvrtek:   15:00 – 16:00 individuální schůzky po předchozí domluvě

Letní režim (červenec – srpen)

DĚTI (6 – 11 let)
Pondělí:    12:00 – 15:00 dětský klub
Úterý:       12:00 – 15:00 dětský klub,
Středa:      12:00 – 15:00 dětský klub
Čtvrtek:     12:00 – 15:00 dětský klub
Pátek:        12:00 – 15:00 dětský klub, 15:00 – 16:00 individuální schůzky po předchozí domluvě

MLÁDEŽ (11 – 14 let VČETNĚ)
Pondělí:   15:00 – 17:00 klub pro mládež
Úterý:     15:00 – 16:00 klub pro mládež
Středa:    15:00 – 17:00 klub pro mládež
Čtvrtek:   15:00 – 16:00 individuální schůzky po předchozí domluv

Kontakty

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Körnerova 1
Brno 602 00

Tel.: 773 770 238

E-mail: kckornerova.brno@armadaspasy.cz

Aktuální program NZDM na Facebooku.

Kontaktní osoby:

Mgr. Ivana Kudělová
ředitelka
T +420 737 215 425
E: ivana.kudelova@armadaspasy.cz

Mgr. Lucie Zajíčková
vedoucí přímé péče
T +420 773 770 232
E: lucie.zajickova@armadaspasy.cz

Ke stažení


Práce Armády spásy by nebyla možná bez Vaší podpory, děkujeme.

MPSVbrno    erb2

  PF MU   diakonie  siemens  

policie  potravinová banka    

Zpět na CSS Staňkova